StatpedMagasinet 3-2019

Hjelpen skal komme nærmere barna

Forsiden av stortingsmeldingen.
Skjermdump: Forsiden av stortingsmeldingen som ble lagt frem i november.

Fredag 8. november 2019 ble stortingsmeldingen Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO lagt frem. Meldingen inneholder en rekke tiltak for å bidra til tidlig innsats i hele barnehage- og skoleløpet.

Tekst: Gerd Vidje.

Alle skoler skal få tilgang til lærerspesialister i begynneropplæringen fra 1.–4. trinn, og alle skoler og barnehager skal ha spesialpedagogisk kompetanse. «Alle barn fortjener en god start. Da må vi ha skoler og barnehager som greier å løfte alle barn uavhengig av hvilken bakgrunn de har og hvor de bor», uttalte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), da han la frem meldingen.

Historisk kompetanseløft i skole, barnehage og PP-tjeneste

Mye har gått riktig vei i norsk skole de siste årene, slo Sanner fast, men fortsatt får ikke alle elever den hjelpen de trenger. Mange får hjelp for sent og møtes med for lave forventninger. En viktig årsak er ifølge kunnskapsministeren mangel på kompetanse og at dyktige fagfolk sitter for langt unna barna.

Sanner mente også at det er uklare grenser mellom Statped og pedagogiskpsykologisk tjeneste i kommunene og at kompetansen lokalt varierer for mye. Resultatet er at hjelpen barn og unge får, er avhengig av hvilken kommune de bor i. Regjeringen vi derfor gjøre Statpeds mandat tydeligere og smalere og stille større krav til kommunene.

«De med den beste spesialpedagogiske kompetansen skal ut av kontoret og inn i klasserommet og barnehagen. Vi vil gjen-nomføre et historisk og varig kompetanse-løft for å sikre at alle barn møtes av faglig dyktige lærere», sa kunnskapsminister Sanner.

Selve gjennomføringen av kompetansesatsingen på det spesialpedagogiske feltet skal skje i samarbeid med KS, kommuner og fylkeskommuner. I tillegg er et foreslått tiltak å utvikle videreutdanningstilbud i spesialpedagogikk og fysisk-motorisk utvikling for barnehagelærere.

Blant grepene i meldingen:

 • Retten til spesialundervisning opprettholdes.
 • Regelverket for bruk av assistenter som gir spesialpedagogisk hjelp skal strammes inn.
 • Hjelpen skal komme nærmere barna ved å overføre ressurser fra Statped til kompetanse i kommunene.
 • PP-tjenesten skal jobbe mer fore- byggende ute i barnehager og skoler.
 • Det skal opprettes et nytt senter for forskning på spesialpedagogikk og inkludering.
 • Foreldrebetalingen i SFO skal reduseres for lavinntektsfamilier.
 • Det skal bli gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging på 5.–7.trinn.
 • Det skal innføres en nasjonal ramme-plan for SFO.
 • Det skal innføres forsøk med fleksibel skolestart.
 • Alle skoler skal gis tilgang til lærer- spesialist i begynneropplæring.
 • Det blir innført plikt til å vurdere alle barns norskkunnskaper før skolestart.
 • Det blir plikt for barne- og ungdomsskoler til å følge opp elever med høyt fravær.

(Kilde: Kunnskapsdepartementet.)

Om Statped i meldingen:

 • Statpeds mandat skal spisses og avgrenses.
 • Statped vil med sitt solide fagmiljø ha ansvaret for å gi tjenester på små og spesialiserte spesialpedagogiske fag-områder innenfor syn, hørsel, ervervet hjerneskade og kombinerte hørsels- og synsvansker (døvblindhet) i tillegg til tegnspråk og SEAD.
 • Statped skal bidra med spisskompetanse innen fagområdene språk-/tale-vansker og sammensatte lærevansker, der barn og elever trenger varige og/eller omfattende tiltak.
 • Omstillingen i Statped skal skje over en femårsperiode, samtidig skal kompetanse i kommuner og fylkeskommuner bygges opp.
 • Statped blir lagt direkte under Kunnskapsdepartementet.

(Kilde: Kunnskapsdepartementet.)

Les hele Stortingsmelding nr 6 (2019-2020)

 

Side 3 av 14