StatpedMagasinet 3-2019

En ny fase i Statped

Statped ble etablert som en nasjonal landsdekkende organisasjon i 2013. Stortingsmeldingen Læring og fellesskap ga føringer om å bygge sterke og robuste regioner.

– Det har vi brukt noen år på å få til, og det har vi lyktes med. I meldingen som legges frem nå, Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, går Kunnskapsdepartementet vekk fra regionalisering og ønsker en landsdekkende tilnærming på alle områder. I 2013 var det viktig å arbeide mer systemrettet. Nå går signalene, slik jeg tolker dem, i retning av å arbeide mer på individnivå.

Statpeds mandat er å arbeide for at barn, unge og voksne med særlige utfordringer får tilrettelagt undervisningen slik at de kan dra nytte av opplæringen de får, slik at de får et godt grunnlag for å komme videre i livene sine både sosialt og med tanke på en plass i arbeidslivet. Statpeds ansatte har en kompetanse som tar utgangspunkt i å lykkes med dette. Vi støtter derfor alle tiltak som kan bidra til at barn og unge skal få det tilbudet de har behov for.

Grunnutdanningene må styrkes

Vi synes at mål og intensjoner i stortingsmeldingen er gode, men utfordringen på vei mot målene vil utfordre flere av systemene i laget rundt brukere og elever. Statped har vært opptatt av å synliggjøre kompetansebehovet for å realisere reformen som det legges opp til. Kompetanse skal bygges. Det tar tid.

Vi tror at grunnutdanningene må styrkes. Kompetanseoverføring alene vil ikke være tilstrekkelig. Det er mange ulike brukergrupper som skal ha dekket ulike behov.

Å stå i en omstilling over fem år er krevende. Samtidig skal vi løpende levere tjenester. Det skal vi klare. Stortingsmeldingen viser at Statpeds kompetanse verdsettes. Statped skal videreføres som organisasjon og alle fagområdene i etaten beholdes, men innretningen på vår bistand vil bli endret.

I denne utgaven av Statpedmagasinet har vi invitert flere av landets sentrale fagpersoner innen spesialpedagogikk til å skrive om spesialpedagogiske utfordringer, betydningen av kontinuitet i den spesialpedagogiske hjelpen og hvor viktig det er med kompetanse for at retten til spesial- undervisning skal bli reell. Takk til dere alle!

Side 2 av 14