StatpedMagasinet 3-2019

Små forskjeller og store muligheter – men ikke for alle

«Norge er små forskjeller og store muligheter», sa finansminister Siv Jensen da hun la frem statsbudsjettet for 2020. Men det gjelder ikke for funksjonshemmede og andre med behov for ekstra tilrettelegging.

Tekst: Lilly Ann Elvestad, Generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Regjeringen snakker som om «ekte» funksjonshemmede eller kronisk syke ikke finnes. Heller ikke i proposisjonen til Kunnskapsdepartementet i statsbudsjettet for 2020 er funksjonshemmede spesielt synlige. De henviser til den kommende stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

Det bør bli litt av en melding: Vi forventer en styrking av lovverket når det gjelder retten til spesialundervisning, bedre kvalitet i undervisningen og tiltak for å øke spesialpedagogisk kompetanse.

Døråpner til yrkeslivet

Utdanning er en døråpner til yrkeslivet for alle, og spesielt for mennesker med funksjonshemninger. 64 prosent av elever med nedsatt funksjonsevne fullfører ikke videregående utdanning. Det burde få alarmklokkene til å ringe i flere departementer.

Frafallet starter lenge før elevene begynner på videregående og handler om mange ting: kvaliteten på spesialundervisning, mobbing og sosial utestengning og mangel på tilrettelegging og universell utforming – for å nevne noe.

Flere undersøkelser viser at funksjonshemmede barn og unge utestenges og mobbes i betydelig større grad enn andre. For mange starter mobbingen allerede i barnehagen.

Vi håper at de foreslåtte 117 millionene til arbeidet mot mobbing også vil gjøre hverdagen bedre for mange av «våre» barn, selv om funksjonshemmede barn ikke nevnes med et ord i rammeplanen for barnehagens mål.

Utilgjengelige skoler

Enda mer grunnleggende enn tilpasset opplæring er tilgjengelighet. Mange funksjonshemmede kommer seg rett og slett ikke inn på sine nærskoler. Hvis de kommer inn, kan hindringer som manglende teleslynger, ledelinjer, heis og handikaptoaletter gjøre det umulig for dem å gå der.

Så mange som åtte av ti skoler er utilgjengelige for funksjonshemmede. Konsekvensen er at mange barn med funksjonshemninger ikke får gå på sin lokale skole og bli en naturlig del av vennegjengen der de bor. Vi hadde håpet å se bevilgninger til universell utforming av nærskoler i årets statsbudsjett. Det ser vi dessverre ikke.

Ifølge strategien for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse er regjeringens visjon «et likestilt samfunn der alle kan delta, bidra og leve frie og selvstendige liv». Visjoner uten bevilgninger blir lett til luftslott. Vi hadde håpet å se større reell innsatsvilje enn neste års statsbudsjett vitner om.

Side 6 av 14