StatpedMagasinet 1–2014

Gode rammer for læring

– Å få til et godt systemrettet arbeid i skolen over tid innebærer langt mer enn å holde kurs for lærere, sier Vigdis Refsahl, rådgiver i Statped sørøst, i denne kommentaren.

Læring og endring av praksis skjer både inni og mellom mennesker i en organisasjon. Hver person som skal endre sin praksis, enten det er en skoleleder, lærer eller en rådgiver i PP-tjenesten, vil ha behov for tid, kollegial støtte og gode rammer for læring. Når flere skal lære 
det samme og samordne praksis, kreves det i tillegg både tydelig og fleksibel 
ledelse, ikke minst fra kommunens 
øverste nivå. Det handler blant annet 
om å skape og opprettholde gode 
rutinene for samarbeid på alle plan.

For PP-tjenesten er det en utfordring å rydde plass til det systemrettede arbeidet når man kanskje drukner i henvisninger til individrettet arbeid. Det er ikke noe de kan klare å gjøre alene uten at alle ledd i en kommune går sammen om det. Å rydde plass til det systemrettede arbeidet innebærer å holde på faste kontaktmøter mellom PP-tjenesten og skolene, avklare gjensidige forventninger, ha faste avtaler om veiledning og så videre. Det krever mye av skolelederne – det krever mye av alle de involverte.

Systemarbeid og individarbeid – målene er de samme

Når PP-tjenesten og Statped samarbeider om individsaker, er det spesielle behov hos en henvist elev som står i fokus. Det å ha et systemisk perspektiv i dette arbeidet innebærer å forstå den henviste eleven som en del av et komplekst system. Endringene må i stort omfang skje i elevens omgivelser. Systemarbeid handler om 
det samme. Det enkelte individ står alltid 
i fokus for vårt og PP-tjenestens arbeid, også når det er snakk om å bistå en kommune eller en fylkeskommune i å forbedre skolens praksis på bestemte områder. Elevenes situasjon er hele 
tiden ledetråden vår.

Spesialundervisning og ordinær undervisning må sees i sammenheng

Elever med lese- og skrivevansker, 
dysleksi eller andre lærevansker går i vanlige skoler, og enkelte mottar spesialundervisning noen timer i uken som en 
del av sitt samlede skoletibud. Resten av tiden deltar de i fellesundervisningen med nødvendige tilpasninger og støtte. Et viktig poeng med ØLU og lesekurs er at elevene ikke skal trenge spesialundervisning, men ivaretas innenfor det ordinære opplæringstilbudet med tilpasset opplæring.

Situasjonen til disse elevene må derfor ses i sammenheng med skolens samlede praksis. Det er viktig å sikre kvalitet og gode sammenhenger mellom de ulike læringsarenaene elevene deltar i. Spesialundervisning og ordinær undervisning må utvikles og ses i sammenheng. Samtidig er det avgjørende å skape gode betingelser for at samtlige elever kan delta aktivt og utvikle seg i fellesundervisningen, også elever med lærevansker.

Økt læringsutbytte for alle

Selv om PP-tjenesten og Statped skal styrke spesialundervisningen, kan vi ikke gjøre det uten å se det i sammenheng med skolens generelle pedagogiske praksis. På systemnivå er målet at 
lærerne skal styrke både sin egen og hverandres undervisning og sammen bidra til en god utvikling hos den enkelte elev. Systemarbeid handler om nettopp det. Dette betyr at samtlige elever vil ha utbytte av de endringer som gjennomføres på den enkelte skole, og at kommunene 
vil kunne ha «økt læringsutbytte» for alle som sin overordnede målformulering, 
slik som ØLU i Hamar kommune er et eksempel på.

Vigdis Refsahl er 
cand.ped, har ni år 
bak seg i PP-tjenesten 
i Skedsmo kommune 
og snart 14 år i Statped. Hun har 20 prosent stilling ved Universitetet 
i Oslo. Har arbeidet med språk- og leseveiledning i videreutdanning for lærere i samarbeid med professor Jørgen Frost.

Arbeidsmåtene som lærerne skal utvikle, 
er solid forankret i forskningsbasert teori om lesing, læring og motivasjon. Måten ØLU-
prosjektet gjennomføres på, er forankret i forskning om innovasjon og skoleutvikling.

Tekst: Gerd Vidje

Fakta: Økt læringsutbytte (ØLU) i korthet

Felles innsats for bedre lesing og økt læringsutbytte for alle elever.

ØLU var et samarbeidsprosjekt 
mellom Hamar kommune og Bredtvet 
kompetansesenter (nå Statped sørøst). PP-tjenesten var knyttet til prosjektet 
sammen med alle de 12 skolene i Hamar kommune. Hver skole var representert 
med tre til fem utvalgte lærere som senere fungerte som ressurslærere i skolens 
spredningsarbeid. Greveløkka skole 
hadde tre lærere med i prosjektet, som ble avsluttet i 2009.

Mål

 • Elevene leser og skriver bedre.
 • Elevene er motiverte og selvregulerte.
 • Elevene lærer bedre.
 • Lærerne integrerer arbeid med språk, lesing og læringsstrategier i alle fag.
 • Skolen har felles praksis på innsatsområdene i ØLU.
 • PP-tjenesten arbeider systemrettet og samordner arbeidet til henviste elever.
 • Statped har via kompetanseheving av PP-tjenesten og skoler bidratt til økt tilpasset opplæring for alle elever, særlig for elever med lærevansker.

Gjennomføring

Statped

 • Gjennomføre åtte samlinger for lærere, PP-tjeneste og ledere gjennom to år 
(ca 60 deltakere).
 • Holde informasjonsmøte og dagssamling for alle lærere i kommunen i forkant. Ha møter med PP-tjenesten og skoleledelse etter avtale underveis.
PP-tjenesten – systemrettet arbeid

Veilede skolene mellom hver samling, og bistå skolene for å utvikle og opprettholde en ØLU-praksis med blant annet lesekurs. Samordne utformingen av tiltak for enkeltelever med innholdet i ØLU.

Kommunen som prosjekteier

Initiere ØLU som et kommunalt utviklingsarbeid, prioritere og samordne ut fra hensyn til andre utviklingsområder. Sette av tid til å drøfte ØLU på ledersamlinger. Fastsette et tidsperspektiv for utviklingsarbeidet ut over perioden med samlinger.

Skoleledere

 • Velge ut og følge opp et lærerteam som skal delta fast på de åtte samlingene.
 • Organisere samarbeidet mellom 
samlingene for teamet.
 • Sette av tid til løpende ØLU-informasjon 
til de andre lærerne på fellessamlinger.
 • Lede sprednings- og utviklingsarbeid på skolen, og lage en langsiktig plan for det.
 • Avtale faste samarbeidstider med PP-tjenesten.
Deltakende lærere

 • Prøve ut innsatsområdene i praksis mellom hver samling.
 • Samarbeide med PP-tjenesten etter faste avtaler.
 • Bidra med innlegg om egne erfaringer 
på en av de åtte samlingene.
 • Informere om ØLU på skolens og SFOs fellesmøter etter hver samling.
 • Samarbeide med skolens ledelse 
om videre utviklingsarbeid i tråd med kommunens og skolens plan – være ressurslærere.

Side 27 av 56

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!