Bøker

Ny veileder om å utrede læring og viten ved medfødt døvblindhet

Veilederen drøfter utredning av læring og viten (kognisjon) ved medfødt døvblindhet. Når vi skal gjenkjenne og forstå læring og viten hos personer med medfødt døvblindhet, krever det at mennesker som de samhandler med, blir del av utredningen. Læring og viten hos personer med medfødt døvblindhet kommer til uttrykk i øyeblikk av felles oppmerksomhet.

Veilederen har tre deler:

  • Teoretisk grunnlag for slikt utredningsarbeid.
  • Generell utredningsteori og kjernepunkter som vi må ta hensyn til når vi utreder læring og viten hos personer med medfødt døvblindhet.
  • Eksempler fra arbeid i Statped.

Veilederen er et resultat av samarbeid i et nordisk nettverk for kognisjon og medfødt døvblindhet, knyttet til Nordens Välfärdscenter. I tillegg til bidrag fra de nordiske landene har også Sveits og Nederland bidratt.

Anne V. Nafstad, Jude T. Nicholas og Annika M. Johannessen i Statped har bistått fra Norge. 

Forskning på tospråklighet og opplæring av hørselshemmede

Tospråklighet er aktuelt for hele det spesialpedagogiske fagfeltet. Boka presenterer et mangfold av områder, perspektiver og resultater innen tospråklighet og opplæring av hørselshemmede barn og unge.

Forfatterne, som representerer et tverrfaglig internasjonalt forskningsmiljø, presenterer ny forskning som setter tospråklighet, tospråklig opplæring og inkludering inn i en sosial, kognitiv og lingvistisk ramme. Den nordiske modellen for tospråklig opplæring presenteres i et eget kapittel der forutsetninger, erfaringer og utfordringer i opplæringen settes inn i en nordeuropeisk kontekst.

Fra Statped har avdelingsleder Lise Kristoffersen og forsker Eva Simonsen vært medforfattere av kapitlet «Shifting Contexts and Practices in Sign Language Education in Northern Europe: Implications for Professional Development and Training.» Kapitlet tar opp utfordringer for barnehager og skoler som skal gi hørselshemmede barn og elever tilgang til læringsmiljøet på lik linje med hørende.

Bilingualism and Bilingual Deaf Education

Redaktører: Marc Marschark, USA, Gladys Tang, Hong Kong and Harry Knoors, Nederland.

Oxford University Press, 2014.

Spesialpedagogikk i barnehagen

Boka presenterer et bredt spekter av kunnskap om barn som har ulike funksjonsnedsettelser. Den bidrar til å belyse hvordan spesialpedagoger og førskolelærere kan skape gode forhold for alle barn i barnehagen, uavhengig av funksjonsnivå.

Bokas første del handler om spesialpedagogikk på systemnivå. I denne delen presenteres politiske og ideologiske føringer og grunnlagsspørsmål i fagfeltet spesialpedagogikk. Den andre delen beskriver utfordringer knyttet til ulike funksjonsnedsettelser og viser tilrettelegging som kan være gjennomførbar i barnehagehverdagen.

Målgruppen er studenter i spesialpedagogikk og førskolelærerutdanning.

Boka inneholder flere bidrag fra medarbeidere i Statped.

Redaktør: Bente I. Borthne Hvidsten, høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen.

Fagbokforlaget, 2014.

Side 21 av 39

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!