Optimalisere mulighetene

Døvblindhet og kombinerte syns- og hørselsvansker innebærer store variasjoner av sansetap. Behovet for hjelpemidler og tilrettelegging må derfor vurderes individuelt. Målet er å optimalisere mulighetene for å utnytte restfunksjoner og kompensere for de tapte sansene.

Pedagogisk tilrettelegging for bruk av syns- og hørselshjelpemidler skjer i samarbeid med NAV. NAV Hjelpemiddelsentral finnes i alle fylker og bidrar med utredning av hjelpemidler som en del av hjelpemiddelformidlingen. For å lette kommunikasjonen har enkelte hjelpemiddelsentraler kontaktpersoner for brukere med døvblindhet og kombinerte syns- og hørselsvansker. Men tekniske hjelpemidler kan ikke være eneste tiltak. Det er alltid nødvendig å sørge for at syns- og lytteforholdene er så gode som mulig, og at det blir lagt til rette for gode kommunikasjonsbetingelser.

Tilrettelegging av det fysiske miljøet er viktig, for eksempel i boligen og på skolen, hvor visuelle og følbare/taktile avmerkinger er aktuelle for orientering og mobilitet sammen med tiltak som fremmer god akustikk og belysning. I tillegg er det aktuelt å etablere klasseromsløsninger som fremmer læring, sosial interaksjon
og kommunikasjon. 

Tolke- og ledsagertjenesten

Tolke- og ledsagertjenesten for døvblinde i NAV er et svært viktig tjenestetilbud for personer med ervervet døvblindhet. Tjenesten har forankring i folketrygdloven. Den brukes i opplæringen og for at brukere skal kunne fungere i arbeidslivet (se side 40) og praktisk og sosialt i dagliglivet. Å tolke for personer med medfødt døvblindhet er forskjellig fra å tolke for personer med ervervet døvblindhet. Sistnevnte gruppe har allerede et etablert språk, enten tale- eller tegnspråk. Personer med medfødt døvblindhet har også bruk for tjenesten, men den er i dag lite tilgjengelig. Hos gruppen med medfødt døvblindhet er de språklige utfordringene større, da den kombinerte funksjonsnedsettelsen er førspråklig. Av denne grunn blir premissene for tolkeoppdrag vesentlig annerledes og stiller høyere krav til tolken når det gjelder kompetanse, forberedelse og gjennomføring.

I tolkestudiet er det i dag ingen opplæring og utdanning i tolking for gruppen med medfødt døvblindhet. For å imøtekomme behovet må det bygges kompetanse på området. Vi i Statped må intensivere samarbeid med NAV, ha  tettere samarbeid med tolketjenesten, tolkene og brukerens nettverk. Det gjør at utøvende tolk får tilgang til brukerens språklige forutsetninger, det faktiske språket som benyttes, og de omliggende faktorer som er viktig for tolkeoppdraget. 

IKT i opplæringen

Å følge med på den teknologiske utviklingen er en utfordring. Som rådgivere skal vi i Statped møte de veiledningsbehovene brukerne til enhver tid har. Vi skal kunne formidle kunnskapen videre til brukerne, foreldrene og brukernes nettverk som et ledd i å realisere opplæringslovens bestemmelser om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. For å gjøre dette kreves det en grunnleggende kjennskap til ny programvare, maskinvare og hvilke muligheter som finnes.

Fagområdet døvblindhet og kombinerte syns- og hørselsvansker er i et etablert tverrfaglig samarbeid med andre fagavdelinger i Statped, hvor også Skådalen skole for døvblindfødte inngår. Dette bidrar til å intensivere og styrke kompetansehevingen når det gjelder IKT og brukere med sansetap. Et satsingsområde er felles kurs for foreldre og nettverket til brukergruppene. NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse er også en samarbeidspartner på dette området. Et eksempel er dataprogrammet Sarepta. Dette er et skallprogram hvor innholdet må skapes i samarbeid og ut fra kjennskap til bruker. Programmet tilrettelegges for den enkelte, basert på erfaringer fra personens eget liv og skaper på denne måten gode læringsbetingelser. Det kan brukes som et hjelpemiddel i utvikling av kommunikasjon og språk, og kan også benyttes til å dele sosiale opplevelser. Statped gir kontinuerlig kurs i denne programvaren og hvordan den kan brukes for å tilpasses den enkelte bruker.

Tekst: Else Marie Svingen og Elin Austlid

Side 22 av 39

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!