Fokus på tidlig innsats i barnehagen

www.statped.no/fokus

Statped lanserer denne høsten en nettbasert ressurs for førskolelærere/barnehagelærere og PPT som arbeider med barn med bekymringsatferd. «Fokus på tidlig innsats» er et resultat av en lang, tverrfaglig prosess i Statped.

Tidlig innsats en en klar målsetting i arbeidet med barn som har spesielle behov. I barnehagen møter førskolelærere/barnehagelærere barn som viser en atferd som gir grunn til bekymring. Det kan være barn som er unormalt urolige, som viser mangel på oppmerksomhet og konsentrasjon, eller som er impulsstyrte. Det er svært verdifullt å fange opp disse barna slik at tiltak kan iverksettes. Materialet knyttet til «Fokus på tidlig innsats» finner du nå på www.statped.no/fokus. Hovedmålgruppene er førskolelærere/barnehagelærere og PP-tjenesten. Andre fagmiljøer som lærer- og førskolelærer-/barnehagelærerutdanningen, helse- og sosialfaglige miljøer og habiliteringstjenester kan også ha nytte av dette informasjons- og kartleggingsverktøyet. De utdanningspolitiske føringene vier tidlig innsats særlig oppmerksomhet. Målet er å sette inn tiltak av både kompenserende og forebyggende karakter så tidlig som mulig. «Fokus på tidlig innsats» vektlegger at det er barnehagene og skolene selv som skal bli bedre til å fange opp og følge opp de som trenger hjelp. Kartleggingsverktøyet er enkelt å bruke og er tilpasset barnehagekonteksten for å avdekke vanskeområder innenfor konsentrasjon, oppmerksomhet og sosialt samspill. Intensjonen med tidlig identifisering av vansker er å forebygge tilleggsvansker og komme raskt i gang med tiltak.

«Fokus på tidlig innsats» er sammensatt av:

  • Introduserende tekster
  • Forslag til tiltak, tilrettelegging og spørsmål til refleksjon knyttet til 
  • organisering og voksenrollen i de 
  • ulike barnehagekontekstene
  • Små filmer med intervjuer av fagpersoner og eksempler på gode tiltak 
  • i barnehagekonteksten (bra for alle barn, nødvendige overfor barn med reguleringsvansker)
  • Kartleggingsverktøy med 43 spørsmål, utarbeidet for å avdekke om barnet har vansker med konsentrasjon, oppmerksomhet, kontroll og regulering

Det er ikke et diagnostisk verktøy som sier noe om hvorfor et barn strever, men kan indikere om og i hvilken grad barnet strever. Bruken og tolkningen av kartleggingsverktøyet er beskrevet nærmere på læringsressursen.

Tekst: Sveinung Wiig Andersen og Ståle Tvete Vollan

Side 24 av 39

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!