Bøker

Universell utforming: Verdigrunnlag, kunnskap og praksis

Universell utforming er et fagområde i sin spede begynnelse. Det er derfor behov for systematisk kunnskapsutvikling om hva universell utforming betyr. Boken belyser universell utforming i lys av samfunnets grunnleggende demokratiske verdier. Universell utforming handler om deltakelse og derfor også om menneskers samhandling med ytre omgivelser i bred forstand. Slik aktualiserer universell utforming tenkningen om menneskers vilkår, menneskesyn og sosiale, kulturelle, fysiske og politiske omgivelser.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ble ratifisert av Norge i 2013. Konvensjonens forståelse av universell utforming er derfor førende for bokens drøftinger. I konvensjonen fortolkes universell utforming som en strategi for å styrke borgerskap og mulighet for samfunnsdeltakelse, og ikke som en minstestandard eller som en universell løsning som kan brukes i alle situasjoner. Dermed går boken inn i kompleksiteten, mangfoldet og dilemmaene, og den målbærer en viktig oppgave for fagfeltet: å bidra til et samfunn som har plass og rom for alle.

Bokens første del gir et teoretisk og metodisk utgangspunkt for et praktisk og konkret tverrfaglig arbeid med universell utforming. I andre del drøftes universell utforming som praksis innenfor noen utvalgte fagområder.

Boken er et bidrag til utviklingen av et felles kunnskapsgrunnlag for et tverrfaglig arbeid med universell utforming. Målgruppen er studenter ved arkitekt- og ingeniørfag og ved ergoterapi- og fysioterapistudier, og ellers alle som er engasjert i universell utforming i praksis.

Forfatter: Inger Marie Lid
Universitetsforlaget, 2013

Pris: 289 kroner

Universell utforming av IKT-systemer: Brukergrensesnitt for alle

Mange tar brukervennlighet som en selvfølge i sin daglige bruk av PC-er, mobiltelefoner og annet datautstyr. Vi forventer at bruken skal være effektiv og behagelig, uten problemer.

Den nye antidiskrimineringsloven krever at informasjonsteknologi skal være tilgjengelig for ALLE i samfunnet, inklusive brukere med funksjonsnedsettelser. For å gjøre systemer universelt utformet kreves det innsikt i brukermangfoldet og hvordan mangfoldet av brukere forholder seg til informasjonsteknologi.

Denne boka er en enkel innføring bruker-brukergrensesnitt. Den egner seg for alle som arbeider med informasjonsteknologi, og som ønsker å oppdatere sin kunnskap om brukervennlighet og universell utforming.

Den første delen av boka handler om hvordan de forskjellige sansene oppfatter brukergrensesnitt, hvordan brukeren behandler informasjonen, og hvordan brukeren interagerer med brukergrensesnittet.

Den andre delen av boka tar for seg hvordan vi kan finne ut hva brukeren trenger, hvordan vi genererer ideer og foredler disse til anvendbare konsepter, hvordan vi realiserer konseptene i kosteffektive prototyper, og hvordan vi kan slå fast at brukernes behov er ivaretatt ved brukertesting av prototypene. Boka har en egen nettressurs med oppgaver og tilleggsmateriell.

Forfatter: Frode Eika Sandnes
Universitetsforlaget, 2011

Pris 489 kroner

Web og universell utforming

Med ny forskrift fra 1. juli i år må du som utvikler en nettside, gjøre den tilgjengelig for alle. Med denne boka skjønner du fort at en universell utforming både er inspirerende og enkelt – i tillegg når du ut til langt flere.

Det finnes internasjonale retningslinjer for tilgjengelighet og norske lover og forskrifter som krever universell utforming. Boka gir god oversikt over krav til nye løsninger og hvilke verktøy du kan bruke – og inspirerer til innovativ og kreativ utvikling, der målet er brukervennlighet for alle. I boka møter du mennesker med forskjellige funksjonsnedsettelser, og gjennom deres historier skjønner du hvor interessant og utfordrende det er å lage nettsider som kan brukes av alle. Praktisk forståelse er nødvendig for å lage gode nettsider. Gjennom å dele egne erfaringer gir forfatteren deg både kunnskap om typiske feil og gode råd: Hva er bra med tilgjengelighetsstandardene, hvordan gjøres brukertester med funksjonshemmede, kan blinde få noe ut av video og bilder – og mye mer! Boka er nyttig for alle som driver med utvikling av websider.

Forfatter: Morten Tollefsen
Universitetsforlaget, 2013

Pris: 299 kroner

Side 33 av 39

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!