Advarer mot å sette sårbare grupper opp mot hverandre

I april i år la Djupedal-utvalget frem NOU-en «Å høre til, virkemidler for et trygt psykososialt miljø». Ett av forslagene er å overføre ressurser fra det statlige spesialpedagogiske arbeidet til PP-tjenestens arbeid med psykososialt læringsmiljø. – Det er å sette sårbare grupper opp mot hverandre, sier Tone Mørk, direktør i Statped.

– Utvalgets forslag om å overføre ressurser tilsvarende 300 stillinger fra Statped til PP- tjenesten, er svært overraskende, sier Tone Mørk, direktør i Statped. – Jeg ser klart behovet for å styrke PP-tjenesten, men vil sterkt advare mot å gjøre dette gjennom å overføre en betydelig andel av Statpeds ansatte til PP-tjenesten. Det vil bety å ta ressurser fra etablerte og spissede spesialpedagogiske fagmiljøer som arbeider med opplæring og inkludering av barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser, både på et regionalt og et nasjonalt plan. Å ta ressurser fra det spesialpedagogiske arbeidet vi gjør, for å styrke systemarbeidet med det psykososiale læringsmiljøet som PP-tjenestene arbeider med, blir å sette sårbare elevgrupper opp mot hverandre. Dette har vi formidlet i høringssvaret vårt til Utdanningsdirektoratet.

– Jeg kan ikke se at det er en del av utvalgets mandat å løse mobbeproblematikken ved å omfordele ressurser på denne måten. Høringssvarene fra PP-tjenester i flere kommuner fremhever dessuten at de trenger Statpeds kompetanse.

Mørk synes det er prisverdig å fokusere så sterkt på mobbing og ønsker systematisk arbeid mot mobbing velkommen. – Våre brukergrupper er særlig utsatte. Undersøkelser viser at de i større grad enn andre opplever mobbing og utestengelse.

Å arbeide for en inkluderende skole betyr også å arbeide mot mobbing, sier hun.

Det spesialpedagogiske området har ikke vært en del av utvalgets mandat. En eksplisitt vurdering av det spesialpedagogiske området har utvalget derfor ikke gjort.

Les mer

NOU 2015: 2 Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø 

Statpeds høringssvar til NOU 2015: 2

Alle høringssvar til NOU 2015:2

Tekst: Gerd Vidje

Side 8 av 31

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!