Sats på ny teknologi

Teknologi kan være en døråpner til utdanning og arbeid. – Ta i bruk teknologiske løsninger, oppfordrer Niels-Erik Mathiassen, tidligere direktør i Statped læringsressurser og teknologiutvikling (SLT).

Den digitale teknologien åpner for å tilpasse undervisning og læremidler som i dag ikke på langt nær blir utnyttet. Vi vet at digitale teknologiske løsninger er gode og nyttige redskaper som kan bidra til inkludering i skolen. Vi vet at inkludering og deltakelse i skolen styrker utviklingen av både faglig og sosial kompetanse. Vi vet at gode karakterer og god sosial kompetanse er viktig for å fullføre skolen og komme seg i jobb. Så hva venter vi på? Hva skal gjøres for at skoler og utdanningsinstitusjoner for alvor tar teknologien i bruk? Det mangler jo ikke på utfordringer. Tre av fire elever som får spesialundervisning, får denne utenfor klasserommet. Andelen unge funksjonshemmede i arbeidslivet er om lag 40 prosent, mot 80 prosent i den øvrige befolkningen (Kilder: AKU og SSB). Det er lang vei å gå.

Strategisk satsing

Vi trenger en målrettet strategisk satsing fra politikere for å sette fokus på teknologi som et effektivt redskap til å fremme inkludering og arbeid for barn og unge med særskilte opplæringsbehov. Vi har sett at satsingen på velferdsteknologi i omsorgs- og helse-sektoren for et par år tilbake har båret frukt. Det er et godt eksempel på at målrettede tiltak gir resultater. Snakk og god vilje er ikke tilstrekkelig; det må satses politisk og økonomisk og de som skal bruke teknologien må få opplæring.

Etter mer enn ti år med store datainvesteringer i skolen har vi så langt ikke sett tydelige positive resultater. Det er mange skoler som har tatt i bruk digital teknologi. De har positive erfaringer og forteller om større aktivitet, engasjement og deltakelse blant ALLE elever, og ikke minst økt læringsutbytte. Men initiativene er spredte og arbeidet som settes i gang er ofte basert på ildsjeler og engasjement hos enkeltpersoner – ikke på en felles målrettet satsing. PCer og digitale læremidler fører i seg selv ikke til bedre læring, men krever en bevisst pedagogisk strategi. Undervisning og især spesialundervisning bør ses som en naturlig del av en velferdsteknologisk satsing.

Universell utforming

Digital teknologi har et stort inkluderende potensiale, men teknologi kan også bli ekskluderende. Skolens digitale miljø må være tilgjengelig og spesialutstyr og læremidler må være universelt utformet. I motsatt fall kan manglende omtanke ende med å ekskludere en stor elevgruppe.

Derfor må det satses på universell utforming, slik at enda flere kan bruke samme undervisningsmateriell. Stat, kommune og skoler bør stille ufravikelige krav om universell utforming til forlag og andre som utvikler undervisningsmateriell. Det er ikke tilstrekkelig med fysisk tilgjengelighet. Elever med funksjonsnedsettelser må også kunne delta i undervisningen og ha en god sosial hverdag på skolen.

Overblikk og kunnskap

Teknologien utvikler seg raskt. Det er utfordrende til enhver tid å holde seg oppdatert om teknologiske muligheter og ha overblikk over løsninger. Vi trenger en systematisk innsamling og formidling av erfaringer og gode eksempler på hvordan man får det til. 
Statped tar et stort ansvar på dette området. Vi arrangerer hvert år SPOT-konferansen for nettopp å møte dette behovet. Vi arbeider også målrettet med å bistå lærere og spesialpedagoger med å få overblikk over de teknologiske mulighetene som finnes. Det skjer på hjemmesiden vår www.statped.no. 

Teknologien utvikler seg raskt. Det er utfordrende til enhver tid å holde seg oppdatert om teknologiske muligheter og ha overblikk over løsninger. Vi trenger en systematisk innsamling og formidling av erfaringer og gode eksempler på hvordan man får det til. 

Statped tar et stort ansvar på dette området. Vi arrangerer hvert år SPOT-konferansen for nettopp å møte dette behovet. Vi arbeider også målrettet med å bistå lærere og spesialpedagoger med å få overblikk over de teknologiske mulighetene som finnes.

Pedagogisk teknologikompetanse

Kateterundervisning med læreboken som dominerende læremiddel er fortsatt den mest vanlige undervisningsformen. For noen innebærer innkjøp av digitale læremidler ikke annet enn at kateterundervisning og læreboken tilsettes strøm. Eller at det kjøpes inn et stort antall iPader og undervisningen fortsetter som før.

For å utnytte de teknologiske mulighetene må undervisningsmåten endres. Undervisning og læring må ta utgangspunkt i de mulighetene som denne teknologien gir. Lærernes manglende kompetanse til å utnytte teknologien er en stor barriere. Derfor må teknologi få større fokus i lærerutdanningen. Pedagogisk bruk av digitale medier og apparater må få større plass.

Side 7 av 31

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!