StatpedMagasinet 3–2014

Bistår barn og unge med sammensatte vansker som hindrer læring og utvikling

Sammensatte lærevansker (SLV) er et svært omfattende fagområde. Enkelte av vanskene er relativt vanlige, som ADHD. Noen vansker, som Tourettes syndrom, er heller ikke spesielt sjeldne, men likevel mindre kjent på opplæringsarenaene. Andre vansker gjelder veldig få, som ved sjeldne syndromer. Som regel dreier saker hvor det søkes bistand fra Statped seg om kombinasjoner mellom flere ulike vansker. Felles er at det individuelle vanskebildet med tilhørende læringsutfordringer vil være av sammensatt karakter. Felles for brukergruppen er at det kreves mer omfattende tilrettelegging av lek- og samhandlingssituasjoner, undervisning og læringsmiljø for å oppnå tilpasset opplæring og godt læringsutbytte. Læreren må ha tilstrekkelig innsikt i elevens funksjon, bistandsbehov og læringsstrategier for at opplæringen skal bli tilpasset elevens forutsetninger.

– Spesialundervisning er ikke noe mål i seg selv, snarere et utvidet virkemiddel i ytterkanten av det vi omtaler som tilpasset opplæring. Det er her den spesialpedagogiske spisskompetansen blir så viktig, og den handler ikke nødvendigvis bare om spesialundervisning. Statped har mye kompetanse og erfaring med vansker, enkeltvis eller i kombinasjon. I tillegg har vi også opparbeidet omfattende kunnskap om hva som bidrar til å hemme eller fremme kommunikasjon, deltakelse og læring i mer utvidet forstand, sier Arild Berglund, tidligere fagansvarlig for området sammensatte lærevansker i Statped.

Inkluderende tiltak

– Våre rådgivere søker å bistå opplæringsarenaene og PP-tjenesten i deres arbeid med å skape gode individuelt tilrettelagte opplæringstilbud innenfor rammen av de naturlige fellesskapsløsningene. Selv om «våre» elever krever ekstra oppmerksomhet og tilrettelegging, skal tiltak og intervensjoner være inkluderende. Det som er best for den enkelte, er som regel gunstig for hele læringsmiljøet – selvsagt ikke uten unntak, sier han.

Ofte vil foreldre og eleven selv ha viktig erfaring og fornuftige synspunkter på hvordan man kan kombinere ulike tilpasnings- og tilretteleggingsbehov knyttet til inkludering og det å være en del av et større eller mindre fellesskap. Behovene er heller ikke statiske. Derfor er det viktig at løsningene er fleksible.

Læringsutfordringene er gjerne av en slik karakter at det ofte vil være behov for en tverrfaglig tilnærming. Faktorer som ligger utenfor skolen, vil også påvirke læringsmulighetene. I tillegg til et godt samarbeid med foresatte er derfor koordinert og smidig samarbeid med andre instanser, som barne- og ungdomspsykiatrien, habiliteringstjenesten og NAV, ofte nødvendig.

Brukermedvirkning og foreldresamarbeid

I samarbeidet med dem som eier skolene og barnehagene, legger Statped avgjørende vekt på brukerperspektivet og aktiv brukermedvirkning, også i individsaker. Foresatte og elevene selv har ofte gode og viktige tanker om hva som er god hjelp. Brukerorganisasjonene gir viktige innspill til arbeidet.

– Vi har kommet langt med systemarbeidet når det gjelder brukermedvirkning. På SLV-området har vi blant annet halvårlige dagssamlinger i det vi kaller faglig samarbeidsråd. Her får vi god anledning til å drøfte faglige problemstillinger og økt innblikk i hvordan det ut i den andre enden av tjenestekjeden. Om hvert enkelt barn skal lykkes avhenger ofte av god støtte fra foreldrene, som både Frida og Ole Vegard sier i historiene sine (se side 8 og 26).

Ikke alle har ressurssterke foreldre, derfor kan det å styrke foreldrene i møte med hjelpeapparatet kanskje bli en del av det utvidete foreldreopplæringstilbudet som skal utvikles i Statped og prøves ut i 2015, sier Arild.

Tilbud fra Statped

Statped tilbyr spisskompetanse innenfor et bredt spekter av lærevansker, først og fremst når disse opptrer i kombinasjon og hindrer læring. Det finnes en rekke ulike organiske og miljømessige forhold som virker som barrierer for læring og utvikling. Det er derfor ikke diagnose, men graden av funksjonsnedsettelse, kompleksitet ved vanskebilde og manglende eller utilfredsstillende respons på spesialpedagogiske tiltak som kvalifiserer til bistand fra Statped. Tjenestene omfatter veiledning rundt planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringstilbudet.

– Statped kan også bistå med supplerende kartlegging og spesialiserte utredningsoppgaver. Vi gir også råd om tilrettelegging og organisering av læringsmiljøet, sier Arild.

Kommunen og fylkeskommunen har hovedansvar for å gi barn og unge tilpasset opplæring og spesialundervisning. Statped skal gi bistand der vi ikke kan forvente at kommunen har den nødvendige kompetansen. Kommunen søker Statped om bistand, og vanligvis er det pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som koordinerer søknaden. Statped tilpasser sine tjenester og arbeidsmåter etter de behovene som finnes lokalt hos elev, skole, PPT og andre samarbeidspartnere.

Statped systematiserer og formidler spesialpedagogisk kunnskap gjennom kurs og konferanser, studentundervisning, bøker, fagartikler og informasjonsmateriell.

Systembaserte og individbaserte tjenester

Statpeds tjenester på SLV-området skal mer og mer gis som systembaserte tjenester i form av støtte og veiledning til kommuner og fylkeskommuner.

– Ja, det er stort fokus på at vi skal jobbe på systemnivå. Det er store prosjekter på gang i Statped som retter seg mot etter- og videreutdanning i PPT (SEVU-PPT, se statped.no/sevu).

Jeg mener ellers at det systembaserte arbeidet ofte blir styrket selv om utgangspunktet kan være en henvendelse med utgangspunkt i en individuell sak. Da kan vi for eksempel oppdage at vanskene gjelder flere på samme skole, og at innretningen på veiledningen fra vår side endrer karakter, sier han.

Forholdet mellom systembaserte og individuelle tjenester henger også sammen med forekomst. Noen av vanskeområdene er så hyppig forekommende at det kan være nødvendig at et helt system gjennomgår kompetanseheving og endrer sin måte å arbeide på. Andre vanskeområder forekommer så sjelden at det ikke kan forventes at kommunen har kompetanse på området til enhver tid. – Da er det ofte fagpersoner og systemer rundt én person som trenger veiledning med spisskompetanse fra Statped.

Likeverdige tilbud

Arild presiserer at Statpeds oppdrag er å arbeide for at brukerne får likeverdige tilbud uavhengig av hvor de bor i landet. Før etableringen av Statped som én nasjonal tjeneste var fagmiljøene på SLV-området små og spredte, men sterke fagmiljøer med spisskompetanse i forskjellige vansker innenfor SLV.

– Med et så stort og mangfoldig vanskeområde sier det seg selv at det tar noe tid å utvikle et felles kunnskapsgrunnlag og felles forståelse av oppdraget. Å skape likeverdige tilbud til brukerne i hele landet er ikke gjort over natten, men vi har kommet ganske langt med å sikre et mer enhetlig tjenestetilbud.

En annen utfordring er at «alt henger sammen med alt». Vi ser det og forstår det, vi veileder i tidlig innsats og forebyggende arbeid, og vi har livsløpsperspektivet i hodet. Hvordan livet blir for barn, ungdom i arbeidsliv og livskvalitet avhenger og er stort sett en følge av valg som tas på opplæringsarenaen.

 

Tekst: Gerd Vidje/Arild Berglund. Foto: Morten Brun

Sammensatte lærevansker rommer disse vanskeområdene

  • Matematikkvansker med særlig kompleksitet
  • Språk- og kommunikasjonsvansker, blant annet alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Generelle lærevansker i kombinasjon med andre tilleggsvansker
  • Lærevansker i kombinasjon med minoritetsspråklig bakgrunn
  • Multifunksjonshemming og/eller alvorlig til dyp utviklingshemming
  • Non-verbale lærevansker og autismespekterforstyrrelser
  • Nevrobiologisk relaterte lære- og atferdsvansker, som ADHD, Tourettes syndrom
  • Sosiale og emosjonelle vansker med særlig kompleksitet

Side 9 av 20

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!