Rundt 260 deltok på PPT-lederkonferanse

For andre gang samlet Statped PPT-ledere til en nasjonal todagers nettverkskonferanse på Gardermoen i slutten av september. Konferansen satte fokus på hvordan rollen som leder både i PPT og i Statped er i endring og hvordan ledere kan samarbeide for å bidra til inkluderende opplæring. Konferansen er en del av Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PP-tjenesten og er en møteplass for ledere i PPT. Blant foredragsholderne var Walter Frøyen, avdelingsdirektør for PPT og spesialskoler i Oslo. Her får du et lite innblikk i innlegget hans.

Godt samarbeid og felles forståelse

Walter Frøyen har arbeidet for å redusere ventelistene og forbedre tilbudet fra PP-tjenesten i Oslo. Et godt samarbeid er det viktigste for å lykkes, er hans erfaring fra endringsarbeidet. Grunnlaget for godt samarbeid er at partene som samarbeider, som skole, barnehage, BUP og PP-tjenesten, må ha den samme forståelsen av hvordan man ønsker å jobbe. – Sammen med de andre bidragsyterne må vi ha en felles forståelse om hva vi egentlig skal utføre. Vi må definere behovet og definere prosessen fremover og avklare roller om hvem som gjør hva og når. PP-tjenesten kan ikke bare utrede, levere en rapport og tro at det går bra. Skolen kan ikke bare bestille en rapport fra PP-tjenesten og tro at de får resultater, sier Frøyen.

Ledere må skape rammene

Lederne må være oversettelsesagenter som legger rammene og skaper en felles forståelse for hva fagfolkene i felten jobber innenfor. Det vil si definere mandat og begreper. Det er viktig at man holder seg til mandatet som PP-tjenesten har, og ikke lager utopiske forestillinger. I stedet bør man bli enige om hva som er oppnåelig.

– Hvis man setter mål og bruker metoder som ligger utenfor det som er mulig å gjøre i skolen, blir det en dårlig opplæringssituasjon. Man må enes om hva som er realistiske opplæringsmål for eleven knyttet til det lokale lærestedet, sier Frøyen.

Frøyen mener man må skifte fokuset fra å kun jobbe med det sakkyndige til å jobbe mer med organisasjons- og kompetanseutvikling. Elevens læring må stå i sentrum. Resultatene skal handle om læring, ikke antall sakkyndige vurderinger.

Råd og veiledning

For å få til langsiktig effekt av tiltakene mener Frøyen at man må veilede mer enn å gi råd. Når man veileder oppfordres pedagogene til å selv reflektere seg fram til gode forslag.

– Lærerne har mye kunnskap. Vi må hjelpe dem med å omsette dette fra den vansken eleven har, til pedagogisk praksis. Vi må veilede pedagogene om hva det betyr at eleven har for eksempel Asperger syndrom og hva det har å si for ulike læringsituasjoner. Å gi råd har kort effekt, og hvis situasjonen endrer seg litt, kan konkrete råd ofte miste effekt, sier han.

JULIE EK HOLST-JÆGER, avdelingsleder for PPT i Bærum, 55 ansatte

– Hvordan bli mer inkluderende i opplæringen?

– I vår kommune ser vi i disse dager en vilje fra skolens side til å organisere mer av spesialundervisningen inn i klasserommet. Dette er en trend vi i PPT bør støtte opp under. Det krever at vi blant annet har kompetanse om hvilke muligheter som finnes innen et tolærersystem, faglig dybdelæring og bruk av digitale verktøy.

– Hvordan kan PPT og Statped samarbeide bedre?

– Samarbeidet mellom PPT og Statped synes jeg fungerer godt i dag. Ettersom begge instansene

er i stadig utvikling, er det viktig å opprettholde en tett dialog, noe vi blant annet får gjort med denne nettverkskonferansen. Jeg tror vi kan vinne mye på å få klarlagt roller og forventninger samt jobbe for en klargjøring av hva vi legger i systemrettet arbeid.

JOHANNES DRABLØS, virksomhetsleder i PPT Ålesund, 27 ansatte

– Hvordan bli mer inkluderende i opplæringen?

– Vi utvikler en PP-tjeneste som har sin viktigste oppgave i å samarbeide med skolen om praksisutvikling for å fremme læring i et inkluderende fellesskap. Vi tar blant annet utgangspunkt i et fremtidsbilde som sier «Skolene skal ha kompetanse til å undervise de elevene de har». Alle skal kunne ha utbytte av den ordinære opplæringen. Vi samarbeider nært med kommunens ledelse og andre involverte virksomheter i dette. Kommunene har opprettet et eget «Forum for oppvekst og læring».

– Hvordan kan PPT og Statped samarbeide bedre?

– Behovet for samarbeid med Statped varierer, både i omfang og innhold , blant annet etter størrelsen på PPT-kontorene. Jo større PPT-kontor, jo mer robuste fagmiljøer, jo mindre støtte trengs i det daglige. Jeg tror det er viktig å tilpasse arbeidet etter denne virkeligheten, slik at innsatsen kan settes inn der den trengs mest.

Tekst: Ante Siri og Beate Horg

Side 20 av 28

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!