IOP – læring og livskvalitet

Lærere som arbeider med elever med omfattende og kombinerte lærevansker har fått et nytt verktøy for å styrke kvaliteten i det pedagogiske arbeidet. På www.statped.no finner du en veileder for en ny type individuell opplæringsplan (IOP) spesielt tilpasset disse elevene.

I den norske skolen finnes det noen hundre elever som har spesielt store læringsutfordringer. Utfordringene handler om at eleven strever med flere ting samtidig; forståelse, bevegelighet, bearbeidelse av sanseinntrykk og helseplager. Skolens oppgave i møte med disse sårbare elevene er å by på en pedagogikk som fremmer både læring og trivsel.

Mål om økt deltagelse

I IOP-veilederen legges det opp til at læringsmål skal knyttes opp mot økt deltagelse i hverdagslige aktiviteter i elevens liv. Søkelyset rettes mot hva som kan læres innenfor rammen av rutineaktiviteter, lekeaktiviteter og sosiale aktiviteter. Elevens læringsutfordringer gjør at det må tenkes nyansert og enkelt om hvilke ferdigheter som kan inngå i det å delta i noe. En elev kan delta i noe ved å handle målrettet, ved å være oppmerksom, ved å vise forventning og ved å reagere følelsesmessig på opplevelser. Lærerens oppgave er å finne læringsmål som er konkrete og realistiske og som vil berike elevens liv både på kort og lang sikt.

Tiltak for læring og livsutfoldelse

Lærerens tilrettelegging og støtte er helt avgjørende for disse elevenes muligheter for å lære, for å utfolde seg, for å få gode opplevelser og for å oppleve trygghet. IOP-en legger derfor opp til at læreren grundig skal beskrive hvordan eleven skal følges opp, både med henblikk på overordnede pedagogiske strategier og måten konkrete aktiviteter gjennomføres på.

I tillegg til å være et arbeidsredskap for lærer kan en deltagelsesfokusert IOP også ha en funksjon som et lettlest presentasjonsdokument for foreldre, PP-tjeneste og skoleledelse. Dette fordi den tydeliggjør elevens ressurser og interesser, og bredden av skolens innsats for å skape en variert og lærerik skoledag for eleven.

Referanser

Slåtta, K. ( 2015): Et verktøy for læring, livsutfoldelse og livskvalitet. Bruk av en deltagelsesfokusert IOP i møte med elever med omfattende og kombinerte lærevansker. SOR Rapport, no. 6

Tekst: Knut Slåtta, seniorrådgiver i Statped

Side 24 av 28

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!