Fange opp – følge opp

– At tidlig innsats er nøkkelen til å fange opp og følge opp de som trenger særskilt hjelp og støtte er alle enige om. I barnehagen, på skolen, i PP-tjenesten og Statped – tidlig innsats er viktig hos oss alle, sier Marie E. Axelsen, avdelingsdirektør fag og prosess i Statped, i denne kommentaren.

Det dreier seg om å gi hjelp så tidlig som mulig i et menneskes liv, enten de avdekkes eller oppstår i førskolealder eller senere i opplæringsløpet. Alle er vi vel vitende om at tidlig innsats kan hindre skjevutvikling, kan forebygge sosiale vansker, lærevansker og andre problemer som kan føre til frafall i skolen og en plass i arbeidslivet. Og for å snu på det: Hensikten med tidlig innsats for barn som ikke har tilfredsstillende utvikling, er raskt å sette inn tiltak for at barnet skal få mulighet til delta i det sosiale læringsfellesskapet på samme måte som andre.

De fleste barn med særskilte opplæringsbehov fanges tidlig opp av barnehagen og hjelpeapparatet. Mange opplever likevel at det går for lang tid før de får hjelp. Årsakene kan være mange: Nye og ukjente problemstillinger, mangelfull kompetanse, erfaring, kapasitet og ressurser lokalt og for få samarbeidspartnere. Norske kommuner er som vi vet, svært ulike i størrelse og omfang. Bedre flyt og mindre ventetid mellom hjelpeinstanser og nivåer er et klart mål.

Dette er i store trekk bakteppe for at Statped har tidlig innsats som nasjonal satsing i 2015 og 2016. For Statped handler det om å utvikle felles arbeidsmetoder, styrke bevissthet og kompetanse blant rådgivere i egne rekker. Alt for bedre å kunne gi råd og veiledning til kommuner, PP-tjenester og foreldre – og ha mer fokus på flerfaglighet.

Helhetlig innsats for læring og mestring

Det er bekymringsfullt at ikke alle fanges opp tidlig, at behovet for spesialunder visning er økende og at økningen også gjelder elever som mottar skoletilbudet sitt på utsiden av den ordinære opplæringen. Dette viser at opplæringssektoren ikke i tilstrekkelig grad klarer å ivareta evner og forutsetninger i hele elevgruppen. For et statlig støtteapparat som Statped betyr det at vi må klare å møte behovene der hvor de er. Det gjelder enten det handler om god tilrettelegging i en konkret barnehage eller skole eller bidra til gode overganger mellom barnehage og skole, og ungdomsskole og videregående opplæring.

Tidlig innsats handler om å fange opp tidlig, men uten den andre delen av ambisjonen, nemlig det å følge opp, blir det å fange opp ikke tilstrekkelig. Her ligger den tidlige helhetlige innsatsen.

Kunnskap om eleven

I dette nummeret av Statpedmagasinet skriver Finnborg Scheving om hvordan flerfaglig samarbeid fremmer inkludering og tidlig innsats. Ett av tiltakene hun beskriver er å la hele personalet ta del i planleggingen og veiledningen, slik at alle får mulighet til å arbeide med en helhetlig og inkluderende arbeidsmetodikk. For barnet i barnehagen og eleven i skolen er det å ha kunnskap om eleven helt avgjørende. Dette er om mulig ett av de viktigste grep en barnehagestyrer eller skoleleder kan ta. Gi alle ansatte tid til å bli kjent med barnet og planlegg barnehagedagen eller skolehverdagen på dette grunnlaget. På den måten kan samarbeid og samordning bidra til at tidlig innsats også fører til god oppfølging, og for eleven en skolehverdag der det spesielle er vanlig og det å få undervisning alene er uvanlig. Sosial læring skjer ikke i enerom, og sosial læring er grunnleggende for all læring. Et godt sosialt felleskap skaper selvtillit og motiverer den som strever. For at læring skal skje må tiltak utformes og gjennomføres av dem som står eleven nærmest, slik at forventninger til elevens evner og forutsetninger er tydelige uten at eleven isoleres og vansker forsterkes.

Ta i bruk nye verktøy og arbeidsmåter

Forsker Øyvind Kvello skriver i sin artikkel om det store spranget mellom teoretisk forståelse og praktisk handling når det gjelder å sikre tidlig innsats. Han beskriver en praktisk modell for å sikre tidlig innsats for barn som trenger det. Modellen bygger på flerfaglig samarbeid og er et eksempel på hvordan et verktøy kan hjelpe kommuner til å arbeide mer systematisk. 53 norske kommuner har til nå tatt i bruk Kvello-modellen og flere venter på opplæring. Behovet for verktøy som hjelper kommunene fra ord til handling er til stede.

Ligger noe av utfordringen med tidlig innsats akkurat her? I spranget mellom teori og praksis? Tar vi denne utfordringen innebærer det at alle som har et ansvar og er en aktør i opplæringsløpet, må tydeliggjøre oppdraget sitt ved å gå fra mål til handling og konkrete verktøy. Da kan ansatte i barnehager og skoler få en verktøykasse til bruk i hverdagen i barnehagen og skolen.

Tekst: Marie E. Axelsen, avdelingsdirektør for fag og prosess i Statped

Side 7 av 28

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!