StatpedMagasinet 1-2016

Fra ord til handling – nyttige verktøy mot mobbing

Mobbing og læringsmiljø er temaet i dette nummeret av StatpedMagasinet. Årsaken er åpenbar: Vi er tapere dersom vi ikke klarer å forebygge mobbing. For statistikken viser at mobbing øker i omfang. Ønsket vårt med denne magasinutgaven er å få frem hva som kan gjøres i praksis for å forebygge og avdekke mobbing: konkrete strategier og nyttige verktøy.

Statped er spesielt opptatt av de sårbare barna, de som har en funksjonsnedsettelse eller på andre måter er sårbare. Disse barna har mindre å stå imot med, og det kan være vanskeligere å avdekke mobbing, for eksempel ved sammensatte lærevansker. I tillegg vet vi at barn med særskilte opplæringsbehov ofte blir ekskludert fra klassefellesskapet, og dette kan skape grobunn for mobbing.

Vi snakker mye om inkludering og mangfold i forbindelse med mobbing. Fine ord som vi alle støtter. Jeg stiller meg bak ordene til mobbeombudet i Buskerud (side 35): «Det finnes mye god vilje til å bekjempe mobbing der ute, men god vilje er ikke nok. For å komme mobbing til livs kreves det mot til å handle, systematisk arbeid på alle ledernivåene i fylke, i kommuner, blant rektorer og lærere.»

Det er i møte med annerledesheten vi blir satt på prøve, både som mennesker, som opplæringstjenester og som samfunn.

Statped satte mobbing på dagsorden på den årlige brukerkonferansen vår i februar. Honnør til Statpeds Nasjonale brukerråd som tok initiativet. Vi følger opp temaet mobbing på den årlige nettverkskonferansen for ledere i pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner til høsten.

Tone Mørk, direktør

Side 3 av 30