StatpedMagasinet 1-2016

Ingen skal la være å gripe inn

I april la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen frem sin tiltakspakke mot mobbing i skolen. – Ingen skal kunne snu seg vekk, si at de ikke visste eller la være å gripe inn, sier kunnskapsministeren.

Røe Isaksen vil ikke detaljstyre hva hver enkelt skole skal gjøre. Det viktige er
at ansatte vet hvilke tiltak som virker og hvordan de skal gjennomføres, sier han til Statpedmagasinet. – Derfor satser regjeringen på å styrke kompetansen til de voksne i skolen, barnehagen og kommunene.

De sårbare barna er utsatt

Statped er opptatt av de sårbare barna og vet at sårbare barn er mer utsatt for mobbing enn andre. – Hvordan vil du styrke kompetansen i skolen for at de sårbare barna skal få en bedre skolehverdag? Og hvilken rolle kan PP-tjenesten og Statped ha i dette arbeidet?

– Lærerne og andre ansatte i skolen skal få mer kunnskap om hvordan mobbing kan avdekkes. Det handler for eksempel om å se hvordan elevene oppfører seg mot hverandre, ha gode samtaler og stille de riktige spørsmålene. Det finnes allerede verktøy for å avdekke skjult mobbing som lærere kan ta i bruk. Læringsmiljøsenteret har en viktig rolle i å utvikle og spre effektive antimobbeverktøy.

Kunnskapsministeren peker på at det allerede finnes et eget program om utdanningsforskning der forskere kan søke om midler til å finne ut om problematikken rundt barn med nedsatt funksjonsevne. – Jeg håper flere vil bruke denne muligheten, sier han.

Barn ønsker seg synlige voksne

Artiklene i dette temanummeret om mobbing viser klart at mer kompetanse om mobbeproblematikk vil kunne forebygge mobbing. Likevel handler det om noe mer, nemlig ressurser. Det mener de unge vi har snakket med (se side 26–29). Noen sier at flere voksne som ser og hører og som er tilgjengelige i skoletiden, hadde gjort at mobbingen ikke hadde fått grobunn. Hva er din mening om dette? Vil du gå inn for flere ressurser til skolen? Helsesøster som er tilgjengelig, miljøarbeider, skolepsykolog?

Lærerne kan ikke greie dette alene, flerfaglig kompetanse i skolehverdagen må til, blant annet fra skolehelsetjenesten. Det er en av grunnene til at regjeringen har styrket skolehelsetjenesten med til sammen 760 millioner kroner de siste par årene, sier Røe Isaksen. Han mener at hvis flere yrkesgrupper bistår hverandre og samarbeider på en god måte, vil de elevene som trenger det, få mer treffsikker hjelp, og lærerne kan bruke mer tid på nettopp å være lærere. – Det er viktig at ALLE voksne i skolen har et ansvar for å fange opp mobbing, slik at skolene kan sette i verk de nødvendige tiltakene for å stoppe den, understreker kunnskapsministeren.

Regjeringens tiltak mot mobbing

  • En klar aktivitetsplikt for alle som jobber i skolen for å avdekke og håndtere mobbing. Det er krav om at det skal handles raskt.
  • Elevene kan klage direkte til Fylkesmannen istedenfor skolen. Utdanningsdirektoratet blir klageorgan over Fylkesmannen. Barneombudet styrkes for å passe på at klager blir fulgt godt nok opp.
  • Det stilles krav til Fylkesmannen om raskt å ta stilling til saken og følge opp til problemet er løst. Fylkesmannen får mulighet til å ilegge skoleeiere dagsbøter dersom vedtak og pålegg ikke følges opp.
  • Det innføres en plikt til å informere elever og foreldre om rettighetene deres.
  • Vi vil styrke kompetansen i antimobbearbeidet hos alle som jobber i kommune, skole og barnehage.
  • Skoler med høye mobbetall skal få hjelp først, og størst ressurser settes inn på disse skolene.
  • Vi vil lage en ny portal med veiledning for barn foreldre og en ny telefon- og chattetjeneste for barn og unge som strever i mobbesaker og trenger voksne å snakke med.

Tekst: Gerd Vidje

 

Side 12 av 30