StatpedMagasinet 1-2016

Mobbeombudet i Buskerud skal gjøre andre gode

– Jobben min er å gjøre skolen god til å håndtere mobbesakene selv, det handler ikke om å løse sakene for dem. Det er kommunen som har ansvaret og eier mobbeproblematikken, sier Bodil Jenssen Houg, mobbeombud i Buskerud.

Bodil ble det første mobbeombudet i landet i 2012. Stillingen startet som en forsøksordning, enstemmig vedtatt i fylkestinget.

– Kall det gjerne et politisk påfunn, sier hun. – Bak lå et stort politisk engasjement for å ta fatt på mobbeproblematikken. Ingen hadde nok klart for seg hva ombudsrollen skulle romme, så jeg har hatt stor frihet til å utvikle innholdet selv. Ballasten min som tidligere lærer og skoleleder har vært en stor fordel, forteller hun.

I dag er mobbeombud i Buskerud en permanent ordning organisert under folkehelse- og utdanningsavdelingen i fylket. – Det betyr at jeg er ombud for alle barn og elever fra barnehage til voksenopplæring i Buskerud fylke. Og merk deg at bistanden fra meg er gratis!

Bidrag på flere nivåer

For å hjelpe så mange barn som mulig arbeider mobbeombudet på fire nivåer: elev-, skole-, system- og samfunnsnivå. Elevnivå består i å veilede elever og foreldre i saker som meldes til ombudet. Skolenivå kan være veiledning av skole/ledelse/skoleeiere i de samme sakene, men handler også om forebyggende arbeid. Systemarbeid er å bidra til å spre kunnskap slik at skolen og hjelpeapparatet har den kompetansen som trengs for at barn skal få sine rettigheter oppfylt på en god måte. Samfunnsengasjementet handler om media og foredragsvirksomhet, for eksempel å bidra til profesjonsheving på universiteter og høyskoler.

– For å hjelpe flest mulig er det nødvendig å jobbe på alle de fire nivåene. Det er et stort behov for veiledning på elevnivå, samtidig er det på systemnivå vi kan forebygge og komme mobbingen i forkjøpet, seier Bodil.

Trenger kunnskap

Bodils metode er å ikke være konfronterende. Hun velger samarbeidslinjen og erfarer at det er den som fører frem.– Det finnes mye god vilje til å bekjempe mobbing der ute, men god vilje er ikke nok. For å komme mobbing til livs kreves det mot til å handle, systematisk arbeid på alle ledernivåene i fylke, i kommuner, blant rektorer og lærere. Uprofesjonell atferd hos ledere skaper avmakt og oppgitthet hos dem som blir mobbet og kan få katastrofale konsekvenser.

– Kunnskap er punkt nummer én for å lykkes i mobbearbeidet. Det gjelder i det forebyggende arbeidet, så vel som det å avdekke mobbing, håndtere mobbing og følge opp. Mer kunnskap om dette gagner alle barn, særlig de som har nedsatt funksjonsevne og er sårbare. Nettopp fordi vi vet at denne gruppen er utsatt for mobbing og utestenging mer enn andre.

Ifølge Bodil er det ikke uvanlig å sette i gang tiltak uten å tenke seg om, uten undersøkelser på forhånd og handle ut fra følelser i stedet for kunnskap. Det er ikke snakk om vond vilje, men at rektor mangler tid og ressurser. Kanskje tenker rektor at det gikk jo så bra sist – uten at saken er blitt fulgt opp i ettertid og tiltaket er evaluert. For det ble det aldri tid til.

Løfte PP-tjenesten

I Djupedalsutvalgets innstilling er det planlagt en skolebasert kompetanseutvikling på nasjonalt nivå fra høsten 2017. Det hadde ikke mobbeombudet og fylkesmannen tid til å vente på. – Vi ser at skolene i Buskerud mangler hjelp når det oppstår vanskelige saker. Derfor satte vi allerede i fjor i gang tiltak for å heve kompetansen hos lokale PP-rådgivere. Tre rådgivere ble valgt fra hvert kontor, 54 i alt, og alle har deltatt på fire to-dagers samlinger, fått mye kunnskap og knyttet nettverk på tvers av kommuner og skoleslag, forteller Bodil.

Kompetansehevingen er også gjenstand for forskning. Høyskolen i Buskerud og Vestfold undersøker hvordan kompetansehevingen påvirker PP-rådgivernes arbeidshverdag. – Vi håper at den har effekt, at praksis i klasserommene har endret seg til det bedre. Vi venter spent på rapporten som kommer før sommeren. Én ting er sikkert, mobbing henger nesten alltid sammen med et dårlig læringsmiljø og en ledelse uten autoritet. Å påpeke dette og forvente endring, krever åpenhet og mot, stort mot!

Tekst og foto: Gerd Vidje

Kloke grep

  • Skolere PP-rådgiverne
  • Tett samarbeid mellom hjem og skole
  • God ledelse hos skoleeier, i skolen, i klassen.
  • At rektor har tilgang på juridisk kompetanse (opplæringsloven har 450 paragrafer som skal følges for å ivareta elevenes rettigheter)

Mobbeombudets stikkord

  • Kompetanse
  • Ledelse
  • Relasjonsbygging
  • Samarbeid
  • Mot

Side 15 av 30