StatpedMagasinet 1–2018

Rett til særtiltak eller til kvalifisert undervisning i klassen?

– Jeg mener at den lovfestede retten til spesialundervisning i praksis er en uetisk og uverdig legitimering av å stemple individer som opplæringsudyktige. Den fører til utenforskap og segregering, mener Halvard Arneberg, pensjonist og tidligere rådgiver i PP-tjenesten.

– Likestilling og verdighet fordrer at individet gis en verdig rolle i samfunnet, i fellesskapet, ikke i en isolert spesialskole eller spesialgruppe, mener Halvard Arneberg. Han har vært skolepolitisk ansvarlig i Handikappede Barns Foreldreforening, medlem av Utdanningsdirektoratets Råd for likeverdig utdanning og medlem i Statpeds nasjonale brukerforum.

Arneberg forteller om erfaringer med sønnen sin, nå 21 år. – Han har gjennom 13 års skolegang med CP-diagnose blitt sakkyndig vurdert av PP-tjenesten som uegnet for opplæring i fag etter fag, time for time, felleskap etter fellesskap. Han har fått individuell opplæringsplan og spesialundervisning. Kun i ett eneste av de 13 skoleårene ble spesialpedagogen hans en del av lærerteamet på trinnet, noe som innebar at han ble reelt inkludert i klassefellesskapet og fikk opplæring sammen med de andre elevene. Det ble hans lykkeligste og mest lærerike skoleår, understreker Arneberg.

Berikelsesperspektivet

– Når nå Nordahl-utvalget foreslår å fjerne retten til spesialundervisning og innføre retten til kvalifisert og profesjonell undervisning i et fellesskap, kom dette som en solstråle fra en fagpedagogisk himmel. Etter mitt syn er spesialundervisningen et hovedhinder for inkludering. Spesialundervisningen opprettholder fraværet av et system som gir alle barn og elever mulighet og rett til kvalifisert undervisning innenfor det ordinære læringsfellesskapet, sier Arneberg.

– Utvalget ønsker en systemendring i barnehage og skole som skal forbedre undervisningen og forhindre utstøting, tilsidesetting og segregering fra de ordinære sosiale læringsfelleskapene. Tiden er overmoden for å omdefinere normalitetsbegrepene og fokusere inkluderende, mangfoldige og fargerike læringsfelleskap som det normale. Det er også dokumentert at ALLE elever profitterer på dette. Det handler om å ta berikelsesperspektivet fremfor lærevanskeperspektivet.

Jeg synes det er bra at utvalget foreslår å stanse PP-tjenestens rett i opplæringslovas paragraf 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste (lovdata.no) til å utøve sakkyndig skjønn om hvilke elever som «ikke har utbytte av ordinær undervisning» og som dermed skal ha rett til spesialundervisning – eller like gjerne: miste sin rett til å tilhøre et ordinært sosialt læringsfellesskap.

Tekst: Gerd Vidje / Foto: Ida Hvattum

Side 26 av 27

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!