StatpedMagasinet 1–2018

Ekspertutvalg har sett på Statped

To regjeringsutnevnte ekspertutvalg har i år lagt fram rapporter som berører spesialundervisningen i Norge. Hvis forslagene går igjennom, vil vi se store endringer i hvordan tilbudet til barn og unge med særskilte opplæringsbehov er organisert.

Statped følger nøye med på politiske prosesser som berører opplæringsfeltet og særlig det spesialpedagogiske feltet. Siden Statped ble etablert i 2012 har fem ulike utvalg levert rapporter som angår etatens organisering og eksistens. De to siste leverte sine rapporter i år.

Hagen-utvalget

Professor Terje P. Hagen har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet ledet en ekspertgruppe som ser på regionreformen og desentralisering av oppgaver fra staten til de nye fylkeskommunene. Utvalget vil legge ned Statped og overføre oppgaver og midler til fylkeskommunene – med andre ord gå tilbake til en desentralisert organisering, slik den var fram til 2011.

Nordahl-utvalget

Professor Thomas Nordahl har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet ledet en ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Utvalget anbefaler å ta bort den lovfestede retten til spesialundervisning og erstatte den med retten til en kompetent lærer. Nordahl vil overføre ressurser fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og Statped til kommunale pedagogiske veiledningstjenester tilknyttet skoler og barnehager. 

Høringssvar om Hagen-utvalget

I mai leverte Statped et høringssvar til Hagen-utvalgets rapport.

Statped peker blant annet på at utvalget ikke har utredet godt nok hvilke konsekvenser det vil få for små og sårbare grupper med særlige opplæringsbehov dersom Statped legges ned.

Statped skriver derfor at vurdering av etaten bør skje i forbindelse med behandlingen av Nordahl-utvalgets rapport, hvor nye modeller for det spesialpedagogiske feltet skal vurderes.

I høringssvaret påpeker Statped at det vil være vanskelig å bygge opp robuste kompetansemiljøer i 11 fylkeskommuner fordi det er få personer som har spisskompetanse på sjeldne områder. Med små brukergrupper og et avgrenset rekrutteringsgrunnlag er dette krevende selv for en nasjonal etat. Statped frykter at brukerne ikke vil få et likeverdig tjenestetilbud om etaten legges ned.

Statped legger også vekt på etatens rolle i utdanningssektoren, viktigheten av å jobbe for inkluderende læringsmiljø, det avtalebaserte samarbeidet med kommunene, brukermedvirkning og mulighetene som ligger i digitalisering.

Ny stortingsmelding og vurdering av Statped

Statped ser med bekymring på at forslagene i Nordahl-rapporten er lite nyanserte. Det blir fastslått at 15–25 prosent av alle elever trenger særlig tilrettelegging i skolen og at noen prosenter av disse trenger omfattende tiltak. Den store variasjonen blant elever krever et mangfold av tiltak, noe som ikke kommer godt nok fram i forslagene.

Før fristen for å levere høringssvar til Nordahl-utvalgets rapport, kom kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner med en nyhet: Regjeringen vil i løpet av høsten 2019 komme med en ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap, og i den skal Statped vurderes.

«Vi endrer ikke systemet før vi vet at vi har noe bedre for de barna som trenger det mest», sa Sanner i sin åpningstale til konferansen Spesialundervisning som virker ved Institutt for spesialpedagogikk UiO.

Les hele talen til kunnskaps- og integreringsministeren (regjeringen.no)

Les mer om stortingsmeldingen Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole (regjeringen.no)

Tekst: Ragnhild Thornam

Side 28 av 31

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!