StatpedMagasinet 2–2016

Teknologistøtte for elever med lesevansker

Fem barn som har flokket seg rundt et nettbrett

Aldri før har muligheter for støtte til elever med lesevansker vært større. For dyslektikere har teknologiutviklingen ikke vært mindre enn et paradigmeskifte.

Nesten all læring i skolen bygger på at vi kan lese og skrive. For noen er lesing en barriere mot å kunne tilegne seg kunnskap. Elever med språk-, lese- og skrivevansker er ofte på et annet lesenivå enn omgivelsene forventer. De er derfor avhengige av alternative tilnærminger for å tilegne seg informasjon og kunnskap. Nettbrett, smarttelefon og PC gir muligheter til å få lest opp tekst og kan også være gode verktøy for å formidle og lære. Teknologi krever at lærere har kompetanse til å ta den i bruk. I denne nettressursen viser vi noen av teknologimulighetene for elever som sliter med lesing. Utgangspunktet for gjennomgangen er følgende formel: Lesing = avkoding x forståelse.

Teknologistøtte til avkoding

Ei jente som sitter med hodetelefoner og lytter

Avkoding er den tekniske delen av lesingen der du knytter bokstavlyden/fonemet til bokstavtegnet. Dysleksi er knyttet opp mot avkodingsvansker, og en dyslektiker har ofte vansker med

  • å huske hvilken lyd som hører til bokstaven
  • å analysere enkeltlyder i ordene
  • å trekke lyder sammen til ord
  • å stave ord riktig

Syntetisk tale gir brukeren hjelp med avkoding av tekst; den leser teksten høyt. Leseren kan konsentrere seg om innholdet i teksten, og dermed er muligheten for læring til stede.

Talesyntese

Lydbøker

Digitale lærebøler fra norske forlag

Teknologistøtte til forståelse

Jente sett bakfra i det hun tar bilde av andre barn med mobil

For å skape mening i det vi leser må vi forstå ord og begreper. Forståelsen er den språkmessige siden av lesing. Personer med spesifikke språkvansker har begrenset ordforråd og vansker med begrepsforståelse. Mens dyslektikere ikke nødvendigvis har forståelsesvansker, er de likevel i risikosonen fordi avkodingsvanskene gjør at de leser for dårlig til å tilegne seg nye begreper.

De digitale verktøyene kan gi mulighet for støtte som er tilpasset elevens læringsbehov. De kompenserer for manglende ferdigheter og gir raskere og mer effektiv arbeidsflyt.

Her finner du forslag til gode arbeidsmetoder og læringsstrategier, som bruk av tankekart, video, bilder, ordbøker og oppslagsverk:

Tankekart

Pedagogisk bruk og støtte av bilder og video

Digitale ordbøker

Tekst: Sveinung Wiig Andersen, Per Jan Svestad og Hedda Ekstrøm

 

 

Side 14 av 25