StatpedMagasinet 2–2016

Universelle løsninger er i god flyt – men ikke i mål

Åse Kari Haugeto med diffus bakgrunn hvor en kan skimte to mennesker

– Det går absolutt den riktige veien. I en tid med fokus på at folk skal klare seg selv, er det stor vekt på universelle løsninger enten det gjelder i bolig, på torget eller i butikken, sier Åse Kari Haugeto, leder av Deltasenteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

– Langt flere forstår betydningen av universelle løsninger i dag enn da Deltasenteret ble etablert på 1990-tallet. Forståelsen av mangfold har økt betraktelig, ikke minst at alle tjener på at alle kan delta. Kommersielle aktører har også tatt dette inn over seg. Vi ser for eksempel at hotellbransjen og enkelte boligbyggere legger stor vekt på tilgjengelighet, mer enn byggtekniske forskrifter krever, sier Haugeto.

Endret perspektiv

Da Deltasenteret ble en del av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i 2010, ble helseperspektivet enda mindre synlig og senteret styrket arbeidet med deltakelse og tilgjengelighet i et menneskerettsperspektiv.

– Det innebærer at arbeidet vårt er spredd på mange områder. Rollen vår er å gi råd på dette politikkfeltet til Barne- og likestillingsdepartementet, men også til andre sektormyndigheter. Vi følger også opp regjeringens handlingsplan for universell utforming og koordinerer tilskuddsordningen til prosjekter som søker om midler – i tillegg til å spre informasjon og kompetanse om universelle løsninger, sier hun. Haugeto minner om at i Norge har hver sektor ansvar for løsninger på sitt område. Deltasenterets rolle er å være pådrivere, blant annet gjennom nettverkssamarbeid.

– Flere ganger i året inviterer vi forskjellige miljøer, som for eksempel nettverk for universell utforming i regional og lokal kollektivtransport, til diskusjon og erfaringsutveksling. Særlig prøver vi å være tett på kommunene. Til det har vi et nettverkssamarbeid med Kommunenes Sentralforbund hvor mange kommuner deltar med egne små og store prosjekter.

Mange kommuner er allerede gode på å tenke tilgjengelighet for alle og har mange gode løsninger. Men det er stor forskjell fra kommune til kommune. Å endre praksis er utfordring, slår Haugeto fast.

– Vi tror det er mye å hente på å lære av hverandre. Derfor bruker vi mye tid på å legge til rette gode nettverk og møteplasser.

Styrk digital deltakelse

Digital tilstedeværelse er nærmest blitt en forutsetning for å delta på de fleste av livets arenaer. Personer med ulike typer funksjonsnedsettelser kan ha ekstra nytte av digitale løsninger, men de kan også møte barrierer i sin IKT-bruk. For et par år siden kom IKT-forskriften om at alle nye nettsider skal være tilgjengelig for alle, og i 2021 skal allerede etablerte nettsider også være det.

– I dette arbeidet har vi blant annet støttet utvikling av veiledningsmateriell og standarder for hvordan man kan teste nettsidenes tilgjengelighet. Det er viktig at digitale tjenester blir universelt utformet, slik at de er tilgjengelige for alle – med eller uten bruk av hjelpemidler, sier Haugeto.

UnIKT er et program som skal styrke arbeidet med digital deltakelse. UnIKT skal medvirke til at flere digitale satsinger kan bli til nytte for hele befolkningen, og stimulere til gode inkluderende digitale prosjekter rettet mot allmennheten.

– Vi leder også UnIKT-forum som har over 30 medlemmer fordelt på brukerorganisasjoner, offentlig sektor, fagmiljøer og næringsliv. Forumet arrangerer møter om aktuelle temaer tre ganger i året. Møtene er åpne for alle interesserte, forteller hun.

Tilskudd til universell utforming blir årlig lyst ut av Bufdir ved Deltasenteret. Formålet er å utvikle og styrke gjennomføringen av universell utforming som samfunnskvalitet og bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne.

Utfordringer ved bruk av transportmidler

En undersøkelse som ble gjort av Sintef i fjor, viser at 46 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne, av om lag 260 respondenter, mener transport er en utfordring i hverdagslivet. I samme undersøkelse kommer det frem at over 50 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne har vansker med å reise med buss uten ledsager.

– Den største barrieren for respondentene er å finne informasjon om når bussen eller banen går og hvordan de skal løse billett. I dag er det vanlig med opplesning i bussen om neste holdeplass, men ikke opplesning på holdeplass om hvilken buss eller bane som er i ferd med å kjøre inn på stasjonen. Det er altså relativt enkle ting som må være på plass for at flere skal tørre å reise kollektivt, sier hun.

Haugeto forteller at Deltasenteret også samarbeider med Norske arkitekters landsforening for å gjøre arkitekter mer bevisste på universelle løsninger. – Det samme gjør vi med festival- og konsertarrangører. Å få til universelle løsninger kan selvsagt handle om penger, men oftest handler det om kunnskap og holdninger. Alle nybygg må i dag følge byggeforskriftene, men gamle bygg og uteområder reguleres ikke på samme måte. Her er det ingen lovregulering. Vår rolle er å peke på gode eksempler, veilede eller bidra til å utvikle standarder.

Hold trykket oppe

Selv om Åse Kari Haugeto er optimist og ser at utviklingen av universelle løsninger går den rette veien, mener hun det viktig å holde trykket oppe.

Det kommer til å være behov for noen som koordinerer og pusher på dette området i mange år fremover. Når vi ser hvilke utfordringer samfunnet står overfor kan vi i alle fall ikke bare satse på at ildsjeler og innspill fra enkeltpersoner skal drive arbeidet med deltakelse og tilgjengelighet alene. Her kan vi i Deltasenteret bidra, sier Haugeto, og understreker at den virkelige driven må komme fra fagmiljøene, og ikke minst politikerne, om vi skal klare å skape et tilgjengelig og bærekraftig samfunn.

Fakta om Deltasenteret

Deltasenteret er Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i avdeling for rettferd og inkludering i Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Hovedmålet til Deltasenteret er å bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan ta del i samfunnet på linje med andre. Visjonen er deltakelse og tilgjengelighet for alle. Universell utforming er en strategi for å nå dette målet. Deltasenteret skal gjennom sitt arbeid bidra til regjeringens målsettinger om økt tilgjengelighet og universell utforming. Senteret deler årlig ut tilskudd til prosjekter innen universell utforming.

Deltasenteret startet som et prosjekt i regi av Rikstrygdeverket på 1990-tallet med eget styre hvor blant annet brukerorganisasjonene var tungt inne. Hensikten var å fortelle hva universell utforming er. I 2010 ble Deltasenteret organisert som en seksjon i avdeling for rettferd og inkludering i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Tekst: Gerd Vidje

Side 22 av 25