Aktuelle bøker

Forsidebilde av boken "Matematikkvansker".Matematikkvansker - teori og tiltak

Forfattere: Marianne Akselsdotter og Sigrid Nygaard Pedlex, 2018

Pris: 141 kroner

Det er viktig at matematikkvansker oppdages tidlig, slik at læreren kan sette i verk tilpassede tiltak på et tidlig tidspunkt. Heftet handler om en arbeidsmodell som vektlegger nytten av å bruke ulike kartleggingsinstrumenter og systematiske, tilpassede tiltak. Heftet har tre deler:

Del 1: Hva er det?

 • Hva er matematikk og matematikkvansker?
 • Sentrale kjennetegn
 • Årsaker

Del 2: Roller og ansvar

 • Skolens ansvar
 • PP-tjenestens ansvar
 • Statpeds og spesialisthelsetjenestens ansvar

Del 3: Hva virker? Tiltak

 • Motivasjon, interesse og mestring
 • Ferdighetstrening
 • Problemløsning
 • Rettigheter for elever med matematikkvansker

Målgruppen er lærere, PPT-rådgivere og skole- ledere i grunnskolen og videregående skole. Heftet er også nyttig for ansatte i barnehagen, foresatte og alle som ønsker å vite mer om mate-matikkvansker og hvordan det kan håndteres.

Forsidebilde av boken "Mearka".Mearka - en tegnordbok på nordsamisk

Mearka er en tegnordbok på nordsamisk i form av en app som inneholder 1103 tegn. 1000 på norsk tegnspråk med norsk munnstilling. De 103 samiske tegnene er med samisk munnstilling. De samiske tegnene skiller seg visuelt fra de norske med bakgrunnsfarger fra det samiske flagget. Du kan lage en egen favorittliste med tegn ved å merke tegnet med stjerne.

Det samiske tegnspråkmiljøet er lite og det finnes ikke et fullverdig samisk tegnspråk. I samiske miljøer som bruker tegn, brukes tegn fra norsk tegnspråk med samisk munnstilling. Det finnes imidlertid egne tegn knyttet til samisk kultur og levesett som er observert brukt av samiske tegnspråklige.

De 103 samiske tegnene som er publisert i denne appen, er starten på innsamling og dokumentasjon av tegn som brukes i nordsamiske språkområder. Med nye bevilgninger fra Sametinget, Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) og Statped fortsetter arbeidet med å kartlegge og dokumentere samiske tegn. Listen med samiske tegn i Mearka vil etter planen utvides i løpet av 2020.

Forsidebilde av boken "Trygt og godt skolemiljø".Trygt og godt skolemiljø

Forfattere: Inger Bergkastet, Charlotte Duesund, Tone Skyseth Westvig Gyldendal, 2019
Pris: 299 kroner

Hva innebærer det å arbeide helhetlig og systematisk med elevenes skolemiljø? Hva betyr det at skolemiljøet er inkluderende? Hvordan ivaretar vi elevenes helhetlige læring? Med denne boken ønsker forfatterne å motivere skoleledere, lærere og lærerstudenter til helhetlig og systematisk arbeid for et trygt og godt skolemiljø for alle elever.

Forsidebilde av boken "Profesjonsrettet pedagogikk".Profesjonsrettet pedagogikk

Forfattere: Anne Nevøy og Lars Helle (red) Gyldendal, 2019
Pris: 399 kroner

I denne boken ser forfatterne nærmere på hva som menes med inkludering og hvordan idealet kan omsettes i pedagogisk praksis og dermed sette sitt preg på lærerarbeidet og skolehverdagen til barn og unge. Boken springer ut av en forskergruppe i pedagogikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger.

Kapitlene er skrevet for studenter i lærerutdanningene, lærere, skoleledere samt skoleeiere og utdanningsforskere.

Forsidebilde av boken "Den interaktive hjernen hos barn og unge".Den interaktive hjerne hos barn og unge

Redaktør: Anne-Grethe Urnes Gyldendal, 2018
Pris: 499 kroner

Ny kunnskap på områdene innenfor utviklingspsykologi, nevrovitenskap, nevropsykologi og nevropsykiatri gir nye perspektiver på barns utvikling både generelt og ved ulike nevroutviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander.

Boken har en generell del med en oppdatert og grunnleggende innføring i hjernens oppbygning, funksjon og utvikling.

Den kliniske delen av boken innledes om undersøkelser og utredningsmetoder, inkludert et kapittel om undersøkelser og arbeid med barn og familier som har en annen kulturbakgrunn enn den norske. Boken er egnet som lærebok for utdanninger innenfor medisin, psykiatri, psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk, sykepleie, fysioterapi, vernepleie og miljøterapi. Den kan også være nyttig for ansatte i psykisk helsevern, habiliteringstjenesten, skoleverket, barnehager og foreldre.

Forsidebilde av boken "Kan de ikke bare ta seg sammen".Kan de ikke bare ta seg sammen

Forfatter: Lisbeth Iglum Rønhovde Gyldendal. 2018
Pris: 499 kroner

Barn og unge med ADHD og Tourettes syndrom får ofte mye og negativ oppmerksomhet. Væremåten deres er omdiskutert, og det kan tidvis være vanskelig å skille mellom kunnskapsbasert innsikt om tilstandene og allmenne betraktninger.

Boken gir leserne oppdatert innsikt i teori og forskning om ADHD og Tourettes syndrom samt de vanligst forekommende, ledsagende tilstandene. Forfatteren drøfter også hvordan en best kan støtte og tilrettelegge for barn og unge med utfordringer knyttet til disse diagnosene. Hun bruker sin lange og omfattende erfaring og presenterer og begrunner en rekke tiltak til bruk på skolen, i skolefritidsordningen og i hjemmemiljøet.

Boken henvender seg til alle som samhandler med eller tilrettelegger det faglige og psykososiale tilbudet for barn og unge med ADHD og Tourettes syndrom.

Forsidebilde av boken "Å snu vanskelige klasser".Å snu vanskelige klasser

Forfatter: Bente Muriel Bakken Pedlex, 2019
Pris: 139 kroner

Snu-metoden er effektiv for å få en dysfunksjonell skoleklasse inn på et konstruktivt spor. Heftet er organisert i fem kapitler:

 • Om metoden og kunnskapsgrunnlaget
 • Snu-metoden i fem faser
 • Praktisk gjennomføring av prosessen på klassenivå
 • PP-tjenestens rolle
 • Vedleggsdel med 12 ulike skjemaer som kan brukes i arbeidet

Heftet kan også være nyttig for dem som skal bistå lærere i å restarte dysfunksjonelle klasser, for eksempel PP-tjenesten. PP-tjenesten får et godt verktøy for krevende systemarbeid. Mange skoler har også en ressursgruppe som kan hjelpe kolleger i krevende situasjoner.

Snu-metoden kan brukes internt på skolen. Heftet egner seg også i lærerutdanningen og videreutdanningen.

Forsidebilde av boken "Skolefravær".Skolefravær

Forfatter: Trude Havik Gyldendal. 2018
Pris: 349 kroner

Boken skaper et felles kunnskapsgrunnlag og et utgangspunkt for refleksjon og videre arbeid med skolefravær i skolene i samarbeid mellom skole og hjem og i støtteapparatet rundt barn og unge og deres familier.

Boken henvender seg til studenter på master-, videre- og grunnutdanning, forskere og ansatte i PP-tjenesten. Den henvender seg også til lærerutdannere, lærere og andre som jobber med barn og unge.

Forsidebilde av boken "Barn med nedsatt hørsel".Barn med nedsatt hørsel. Læring i fellesskap

Redaktører: Stein Erik Ohna, Eva Simonsen Gyldendal, 2019
Pris: 299 kroner

Hvordan kan barn med særskilte behov eller nedsatt funksjonsevne være fullverdige deltakere i læringsfellesskapet i barnehage og skole? Hvordan kan vi sørge for at barn med nedsatt hørsel er del av et inkluderende fellesskap, i familien, i barnehagen og skolen?

Dette er stadig aktuelle spørsmål i norsk barnehage og skole. I de siste årene har både politikere, lærere, foreldre og forskere erkjent at målet om inkluderende opplæring langt fra er oppfylt. Med utgangspunkt i nyere forskning gir denne boken både et teoretisk grunnlag for og praktiske eksempler på hvordan alle involverte i barnehage og skole kan arbeide sammen for likeverd og deltakelse for alle.

Eksemplene er hentet fra undersøkelser som viser hvordan familier, barnehage og skole skaper vilkår for deltakelse i fellesskap for barn med nedsatt hørsel. Dette er kunnskap som kan brukes i alle læringsmiljøer der barn deltar.

Boken henvender seg til studenter og lærere på bachelor- og masternivå i barnehage- og lærerutdanningen samt alle andre som interesserer seg for inkluderende opplæring og barn med nedsatt hørsel.

Side 18 av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!