Nye læreplaner skal ivareta alle elever

Portrett av Hedda Huse
Hedda Huse (Foto: Utdanningsdirektoratet)

Utdanningsdirektoratet (Udir) jobber med å fornye alle læreplanene i grunnskolen og i videregående opplæring. De nye læreplanene skal tas i bruk fra skoleåret 2020.

Tekst: Gerd Vidje

De gjennomgående fagene i grunnskolen og studieforberedende fag i videregående skal beholdes, men innholdet skal fornyes. Kritisk tenkning og refleksjon blir viktig i opplæringen, ifølge Udir.

Statpeds brukergrupper

Hvordan mener du at barn og unge med særskilte opplæringsbehov blir ivaretatt i fagfornyelsen? Statpedmagasinet stilte spørsmålet til Hedda Huse i Utdanningsdirektoratet. 

– Læreplanene skal ivareta ALLE elever, det samme skal læreplanmålene. Skolen skal legge til rette for læring for alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Skolen skal gi alle elever likeverdige muligheter til læring og utvikling, uavhengig av forutsetningene deres, sier Huse.

Hun presiserer betydningen av at skolen møter alle elever med ambisiøse, men med realistiske forventninger og at lærere utviser et profesjonelt skjønn når de tilpasser opplæringen og vurderer eleven.

– Skolens forventninger til den enkelte elev om innsats og mestring påvirker læring og tro på egne evner og muligheter, derfor er dette så viktig, sier hun.

Mer tid til dybdelæring

Det nye læreplanverket legger vekt på at elever og lærlinger skal få mer tid til dybdelæring.

– Å gi rom for dybdelæring forutsetter at skolen tar hensyn til at eleven er forskjellige og lærer i ulikt tempo om ulik progresjon. Tilpasset opplæring er et nøkkelord, det handler om å tilrettelegge opplæringen for å sikre at alle elever får best mulig utbytte av den ordinære opplæringen, presiserer hun, og fortsetter:

– Skolen kan blant annet tilpasse opplæringen gjennom arbeidsformer og pedagogiske metoder, tid til læringen, bruk av læremidler, organisering samt arbeide med læringsmiljøet og læreplaner. Det er blant annet laget egne læreplaner i norsk og engelsk på tegnspråk. Noen elever strever, og det å tilpasse opplæringen kan være krevende i skolehverdagen. For elevens utvikling har det avgjørende betydning at tiltak settes inn raskt etter at utfordringene oppdages. Elever som har behov for tilrettelegging utover det ordinære tilbudet, har krav på spesialundervisning, avslutter Huse. 

FAKTA OM FAGFORNYELSEN

Bakgrunn

  1. Det elevene og lærlingene lærer, skal være relevant. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative.
  2. Elevene og lærlingene skal få mer tid til dybdelæring. Mange av læreplanene har vært for omfattende. For å legge gode rammer for dybdelæring, kan vi ikke bare fylle på med nytt innhold. Vi må gjøre tydelige prioriteringer.
  3. Det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene og de forskjellige delene av læreplanverket skal henge bedre sammen.

Overordnet del - verdier og prinsipper

Overordnet del skal erstatte generell del av læreplanverket. Den er fast-satt av Kunnskapsdepartementet, og vil gjelde fra 2020. Overordnet del forklarer og utdyper hva verdigrunn-laget innebærer. Verdigrunnlaget
er selve grunnmuren i opplæringen og skal være tydelig og til stede i all læring både faglig og sosialt. Verdigrunnlaget bygger på menneskeverdets ukrenkelighet; det at alle mennesker er like mye verdt. 

Elevens eller lærlingens beste skal alltid være et grunnleggende hensyn.
Andre elementer er å utvikle miljø- bevissthet, evne til kritisk tenkning og etisk bevissthet. Elevene skal få mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis.
Overordnet del utdyper også hva som ligger i begrepet kompetanse og dybde- læring og hvordan opplæringen skal legges til rette for at elever og lærlinger utvikler grunnleggende ferdigheter og får forståelse for læringsprosesser. Det handler om å lære.

Alle barn og unge er ulike og hva som er best for hver enkelt, er et kjerne-spørsmål i all opplæring. Det spørsmålet må besvares på nytt hver dag av alle som jobber i skole og lærebedrifter.

Disse læreplanene blir fornyet:

  • Læreplan i drama og rytmikk for hørselshemmede
  • Norsk tegnspråk
  • Norsk for hørselshemmede
  • Engelsk for hørselshemmede

Fagfornyelsen bygger på stortingsmelding nr. 28. Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet.

(Kilde: udir.no)

Side 15 av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!