Samisk i opplæringen styrker språkutviklingen

Portrett av John Marcus Kuhmunen.
John Marcus Kuhmune er avdelingsleder for samisk spesialpedagogisk støtte. (Foto: Maj-Lis Eira, Samis høgskole).

Å lære flere språk samtidig, gjør det ikke vanskeligere å lære. Tvert imot styrker en flerspråklig opplæring elevenes utvikling – også for elever med særskilte opplæringsbehov.

Tekst: John Marcus Kuhmunen

I år et det FNs internasjonale urfolksspråkår. Det setter søkelys på situasjonen til urfolksspråk i hele verden. Urfolksspråk har marginale forhold som kan gjøre det utfordrende å utvikle språkene. Det finnes få arenaer for å snakke språket, det er få læremidler og små språkmiljøer. Utgangspunktet for å lære å snakke språket, er dermed liten. Flere steder står urfolksspråk i fare for å forsvinne.

Samisk er en av de minste språkgruppene i Europa, med omtrent 30.000 brukere som har morsmålskompetanse. I Norge er det om lag 21.000 brukere, og i 2018 hadde 2268 grunnskoleelever opplæring i samisk.

Usikkerhet

Rådgivere ved samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) opplever ikke sjelden at foreldre og fagpersoner er usikre på om samiske elever med særskilte opplæringsbehov bør ha samiskopplæring på skolen. Usikkerheten er ofte knyttet til om eleven i det hele tatt klarer samiskopplæring i tillegg til norsk og eventuelt andre språk og om dette kan hindre opplæringen.

Forskning tyder på at det å lære flere språk eller å høre flere språk, ikke forsinker språkutviklingen eller gjør det vanskeligere å lære. Tvert imot fremmer tospråklige opplæringsmetoder både språklig og kognitiv utvikling, også hos denne gruppen elever.

Flerspråklighet styrker begrepslæringen og gir økt bevissthet om språkets form. Språklig bevissthet er en viktig forutsetning for å mestre lese- og skriveopplæringen.

Kunnskaper og språkferdigheter som er lært gjennom andre språk, gir også bedre muligheter for å forstå og lære tilsvarende innhold på et annet språk.

Språklig og kulturell inkludering

Inkludering baserer seg på elevenes egne opplevelser. Å oppleve seg som en del av et fellesskap innebærer også at skolen tar ansvar for at elevenes kulturelle identitet blir ivaretatt.

Språk har stor betydning for elevenes identitet og fellesskapsfølelse, og barnehagene og skolene er viktige arenaer for språkopplæring. Derfor må skolene legge til rette for et godt tilbud til elever som har krav på opplæring i eller på samisk. 

For å kunne gi et godt tilbud er det vesentlig å danne seg et helhetlig bilde av elevenes språk. Det krever kunnskap om den generelle språksituasjonen og om to- og flerspråklig utvikling.

Vilkårene for de samiske språkene er forskjellig i de ulike områdene i Sápmi (Sameland), derfor er det viktig å kjenne til både språksituasjonen i området der eleven bor og til elevens samiske språkbakgrunn. Det er også viktig å kjenne til barns tospråklige utvikling og hvordan utviklingen arter seg.

Ressurser i opplæringen

SEAD har utviklet flere læringsressurser til bruk i samiskopplæringen. SEAD har også utviklet og tilpasset tester og kartleggingsmateriell for samiske språk. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å få veiledning i bruken av tester og kartlegging og få gode råd til å tilpasse undervisningen.

Det siste som er blitt utviklet, er en app som heter Skuvlačála som er gratis som IOS og Android. Den gir språklyden for hver bokstav som skrives, og i tillegg leser en samisk talesyntese hele ord eller hele teksten.

En god måte å støtte samiskspråklige barn i lese- og skriveopplæringen er å gjøre gratis produkter fritt tilgjengelige for alle som har behov og bruk for det.

Side 3 av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!