Stort behov for kompetanse

Lærevansker i matematikk er et felt med behov for kompetanse både i skolen og PP-tjenesten. Statped har et godt utgangspunkt for å jobbe med matematikkvansker fra flere perspektiver.

Tekst: Tone Dalvang 

Nils er en våken, glad og oppvakt gutt som liker skolen og de fleste emnene unntatt når de handler om tall og regning. Foreld- rene prøver så godt de kan å hjelpe til med matematikkleksene, og noen ganger er det mest mor og far som tenker og regner, mens Nils hører på forklaringene og er glad for å få hjelp.

På skolen har det tatt litt tid å bli oppmerksom på vanskene, som kommer tydeligst frem på individuelle prøver. 

Lærerne har blitt stadig mer bekymret over resultatene og lurer på hva de kan gjøre. Nils sitt eksempel er en typisk matematikkvanskesituasjon der Statped kan bidra.

Solid ballast

I en slik situasjon fokuserer Statped både på individ, system og kompetanseutvikling. Plassert mellom forskning og praksis skaper vi sammenhenger mellom nyvunnet tenkning fra forskning og spesialpedagogisk arbeid i PP-tjenesten. Det gir oss et godt utgangspunkt for å jobbe med matematikkvansker fra flere perspektiver.

Statpeds rådgivere har anledning til å orientere seg i resultater fra spesialpedagogisk, pedagogisk og matematikkdidaktisk forskning. Når vi arbeider med individsaker, er disse kunnskapene med oss. Sammen med PP-tjeneste og skole snakker vi med eleven om hva han har lyst til, tro på og mot til. Vi undersøker elevens ståsted og muligheter, hvordan han forstår begrepene, hvilke kompetansemål han mestrer og hvilke han er på vei mot. Dette analyserer vi ut fra hvordan eleven deltar i matematikkundervisningen i samarbeid med andre, altså hvordan skolen som system og den enkelte lærer legger til rette for Nils og mangfoldet av ulike elever. 

I observasjoner, kartlegginger og samtaler med skoler, PP-tjenester, foreldre og elever vokser det frem problemstillinger og hypoteser som grunnlag for videre samhandling og utprøving.

Til sammen får vi frem beskrivelser av situasjoner. Vi samhandler om situasjonene, vi samler aktuelle krefter for å prøve ut nye tiltak og vi finner ut av rettigheter for den enkelte elev.

Samarbeid med mange miljøer

Statped samarbeider om matematikkvansker med en rekke kompetansemiljøer både i Norge og internasjonalt. I samarbeid med ressurssentre ved universiteter drøfter vi muligheter, rettigheter og tilrettelegginger for studenter med matematikkvansker.

Vi har vært med i oppstart og organisering, og bidrar med faglige innlegg i de nordiske forskerkonferansene om matematikkvansker. Vi har et nært samarbeid med forskermiljøene i Umeå og Göteborg universiteter om matematikkvansker/mestring. 

Vi bidrar med fagkunnskap og kompetanse i arbeidet med realfagsstrategien i en rekke realfagskommuner, der et av målene er å redusere antall elever som presterer lavt i matematikk. 

Mye er på gang

Fra Utdanningsdirektoratet har Statped flere oppdrag som handler om å utvikle ny forståelse og handlekraft på feltet matematikkvansker: 

Sammen med Matematikksenteret holder vi for tiden på med å utvikle nedlastbare kompetansehevingspakker for lærere og PPT-rådgivere. Pakkene skal bidra til å forstå og arbeide med elever som presterer lavt i matematikk. Dette arbeidet skal nærme seg ferdigstilling ved utgangen av 2019.

Statped har etablert et tverretatlig nettverk for kompetansemiljøer som arbeider med matematikkvansker. I november 2019 samles dette nettverket for tredje gang. Hensikten nå er å bidra på to fagdager der vi møter nasjonale og internasjonale foredragsholdere. På fagdagene styrker vi de regionale samarbeidene for matematikkvanskefeltet mellom skoler, PP-tjenester, høyskoler/universitet og Statped.

Utfordringer fremover

Innen utgangen av 2019 skal en arbeidsgruppe fra Statped rapportere om hvordan vi vurderer hovedoppgaver og ansvar mellom helse og opplæring i utredningen av dyskalkuli. Spørreundersøkelser er sendt til PP-tjenester, UH-systemet og helse. Svarene beskriver systemet slik det er nå. Rapporten skal bidra med vurdering av hvordan utfordringene kan håndteres i fremtiden.

Side 10 av 18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!