Til hovedinnhold

Statpeds gull er fagkompetansen

– Statped har en unik kapital og en sjelden kombinasjon av spisskompetanse og nærhet til praksisfeltet. Statpeds «gull» er fagkompetansen. Vi skal bli spissere og tydeligere, men ikke mindre viktige, sier påtroppende direktør for Statped, Annemarie Bechmann Hansen, som overtar primo desember 2020.

Bechmann Hansen har en solid bakgrunn til å overta Statpedskuta, med erfaring som divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet, ved å ha jobbet med omstilling og utvikling særlig i offentlig sektor, og nå som administrerende direktør ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun overtar som leder for Statped 7. desember 2020.

Selv om hun er klar over at Statped går inn i en krevende omstillingsfase, er det mulighetene den engasjerte nye direktøren er opptatt av.

– Stortingsmeldingen gir oss et grunnlag for å løfte det spesialpedagogiske området og bidra til å styrke kompetansen til laget rundt barnet. I dette bildet har Statped en svært viktig rolle. Vi skal bli spissere og tydeligere, men ikke mindre viktig, sier Bechmann Hansen.

Hva motiverte deg for å komme til Statped?

Jeg kjenner Statped som en viktig og kompetent virksomhet – og min motivasjon er simpelthen at jeg har lyst til å jobbe med organiseringen av tilbudet til svært viktige elevgrupper. Jeg er opptatt av at vi skal ha et best mulig opplæringstilbud for alle elever i norsk skole – også elever med særskilte opplæringsbehov. Man kan nesten si at det var et verdivalg.

Du kjenner sektoren godt fra før. Hvilke muligheter og utfordringer ser du innenfor det spesialpedagogiske området?

Spesialpedagogisk kompetanse og kapasitet er viktig for at elever med særskilte opplæringsbehov skal få den støtten de trenger for å kunne realisere sitt potensial. Det spesialpedagogiske området kan gjerne bli synligere.

Jeg tror at det spesialpedagogiske området vil bli stadig viktigere og få et økt fokus gjennom oppfølgingen av stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap – Meld. St. 6 (2019–2020).

Hva tenker du er viktig for å etablere et godt samarbeid og god kommunikasjon med sektoren, skoleeiere, PPT og brukerorganisasjonene?

Det er de siste årene gjort et stort og systematisk arbeid for å få til god kommunikasjon med sektoren. Det er etablert tett kontakt med skoleeiere, PPT regionalt og lokalt og med brukermiljøene.

Godt samarbeid og god kommunikasjon handler om tydelighet i roller og gjensidig respekt. Å bygge og vedlikeholde tillit er viktig – på alle nivåer. Vi må ha åpne linjer og må kunne diskutere utfordringene våre uten å konkurrere. Jeg tror at nøkkelen til god opplæring for den enkelte ligger nettopp i et godt og inspirerende samarbeid mellom de som direkte og indirekte bidrar til opplæringen.

Når Statped nå skal omstilles, blir det selvsagt viktig at Statpeds nye oppdrag blir godt kommunisert – vår nye rolle og våre nye mål og oppgaver.

Hva opplever du er Statpeds styrke og kapital?

Stapeds styrke er helt utvilsomt kompetansen til de ansatte – både fagkompetansen, systemkompetansen og samarbeidskompetansen. Statpeds «gull» er en sjelden kombinasjon av faglig spisskompetanse og nærhet til det virkelige liv.

Som «kapitalforvalter» er det viktig å sikre at kapitalen i Statped øker sin verdi for dem som har det daglige ansvar for opplæringen av landets barn og unge – kommuner og fylkeskommuner.

Statped skal over en femårsperiode omstilles som konsekvens av Meld. St. 6 (2019–2020). Hvilke utfordringer og muligheter skaper dette?

Jeg tror at et mer avgrenset og tydelig mandat for Statped vil kunne bidra til å plassere oss tydeligere i utdanningssektoren – og gi større kraft inn i et likeverdig samarbeid med aktørene på feltet – særlig Utdanningsdirektoratet. Men også den direkte linjen til departementet vil tjene på en tydeliggjøring av vårt oppdrag og vår rolle. Jeg tror Statped vil kunne innta rollen som faglig rådgiver og spesialpedagogisk kunnskapsbase for departementet og det politiske nivået, og samtidig å være tett på den virkeligheten elevene og laget rundt dem faktisk befinner seg i.

Det er selvsagt krevende for Statped å gå inn i enda en ny periode med stor omstilling. Mulighetene ligger i å bruke Statped-gullet til å realisere nye mål innenfor et tydeligere mandat. I omstillingsarbeidet må vi også klare å ha fokus på det Statped skal bli. Vi må ha prosesser som gjør at vi beholder den viktigste kompetansen vår.

Som samfunn har vi ikke råd til å miste den spesialpedagogiske kompetansen vi har. Den er kostbar å utvikle, sjelden – og svært viktig. Jeg ønsker derfor at vi skal tenke helhetlig på hvordan vi kan nyttiggjøre oss av de ressursene vi har.

Hva tenker du blir din viktigste rolle som øverste leder i en slik prosess?

Som øverste leder vil jeg ha som oppgave å bringe inn tanker og ideer fra brukere, samarbeidsparter og oppdragsgiver – og å sørge for at de er godt informert om prosessen i Statped. Jeg ønsker også å være en tydelig og tilstedeværende leder for Statpeds ansatte.

Og så håper jeg å bringe energi, motivasjon og kraft inn i prosessen. Jeg har allerede fått et svært godt inntrykk av mine nye kollegaer og gleder meg til å ta fatt!