Å forstå og bli forstått

Kommunikasjon handler om å forstå og å bli forstått, om å fremme ønsker og påvirke eget liv. Kommunikasjon handler om å dele følelser og tanker. Gjennom å kommunisere, lærer vi av andre mennesker. Det er helt avgjørende for å ta i bruk egne evner og muligheter.

To jenter ser på en prosjeksjon på veggen

Tekst: Annika Maria Johannessen 

Alle har uttrykk som kan bli oppfattet og tolket av andre, og for alle har det stor betydning å bli lyttet til og forstått og selv å forstå andre. Vi lærer språk og kommunikasjonsferdigheter gjennom å kommunisere med andre, ikke ved å trene på ett og ett tegn eller ord.

De fleste barn er i et naturlig språkmiljø. De er omgitt av andre mennesker som bruker et språk de oppfatter og gradvis lærer. Disse andre som i sammenheng med døvblindhet kalles partnere, behersker språket til fulle. Partnerne snakker med barnet lenge før det selv kan si noe. De setter ord på objekter, hendelser, opplevelser og følelser. De forteller og kommenterer. De fanger opp og tolker barnets første spede forsøk på ytre seg, og de jubler for uttrykket. Partnerne legger opp til at barnet kan få bruke uttrykket i kommunikasjon gang på gang.

 

Uttrykker opplevelser gjennom kroppen

Selve begrepsdanningen hos personer med medfødt døvblindhet skiller seg ikke ut fra hvordan barn som ser og hører, lærer begreper. Barnet må rette oppmerksomheten mot noe i omgivelsene sine, oppleve, få forklaringer, gjenta og få begrepet gjentatt. Det må få anledning til å bruke begrepet selv i ulike sammenhenger og få tilbakemelding fra omgivelsene om hvordan begrepet forstås og bruke det igjen og igjen.

Et barn med medfødt døvblindhet lærer og forstår begreper først og fremst gjennom informasjon fra omgivelsene. Dersom barnet har alvorlig kombinert syns- og hørselstap vil tilgangen til omverdenen reduseres til det barnet kan oppleve med kroppen – i umiddelbar nærhet av dem selv. Dette har stor betydning for hvordan barn med medfødt døvblindhet retter oppmerksomheten mot omgivelsene sine, hva de opplever og kan bli nysgjerrige på samt hvordan de forstår verden rundt seg. Disse barna utrykker opplevelsene sine oftest gjennom kroppen.

For å støtte utviklingen av kommunikasjon og språk må vi derfor møte og gjøre verden tilgjengelig for personer med medfødt døvblindhet gjennom ulike deler av sanseapparatet, der den kroppslig-taktile sansen er spesielt viktig. Det er gjennom denne sansen barn født med døvblindhet kan oppfatte verden og uttrykke seg gjennom.

Side 12 av 19

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!