God psykisk helse fremmer inkludering i skolen

I perioden 2016–2018 har Statped deltatt i et samarbeidsprosjekt som har undersøkt hvilke erfaringer lærere har ved bruk av Zippys venner, et program for livsmestring i skolen for barn med spesielle behov.

Tekst: Anne Rognes

Psykisk helse er en nasjonal satsing i skolen. Barn med spesielle behov er ekstra utsatt for psykiske lidelser og har ekstra nytte av å lære å mestre livssituasjonen sin. Alle barn, også barn med spesielle behov, trenger god psykisk helse for å lære og delta i klassefellesskapet.

Prosjektet har fokusert på elever som har diagnosene ADHD, Tourettes syndrom, autismeforstyrrelser og narkolepsi samt elever med behov for spesielle tilpasninger uavhengig av diagnose. Hvilken effekt Zippys venner har hatt for å mestre stress hos disse barna, var et sentralt spørsmål i prosjektet.

Sammen med Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst (RKT) og Voksne for barn (VFB) har Statped hentet erfaringer fra skolene som bruker programmet. Samarbeidet mellom aktørene har bidratt til å sette inkludering i skolen på dagsorden.

 

Emosjonell kompetanse

Hensikten med Zippys venner er å bygge opp emosjonell kompetanse og ferdigheter i stressmestring. Programmet legger vekt på at voksne må anerkjenne barns følelser, lytte på en måte som gjør at barn åpner seg og snakker om følelsene sine – slik at de lærer å håndtere dem og vokse på de erfaringene de gjør. Alle barn, også barn med spesielle behov, trenger at voksne anerkjenner følelsene deres. Det skaper trygghet, og barn som er trygge på egne følelser, har bedre forutsetninger for å lære i klassefellesskapet. Barn som unngår stress og overbelastning vil fungere bedre i klassen, det øker inkludering og deltagelse for den enkelte elev.

Positiv effekt

Lærere som bruker Zippys venner erfarer at programmet er et praktisk redskap i skolehverdagen. God emosjonell kompetanse er et godt grunnlag i arbeidet med å regulere adferd. Programmet har positiv effekt for mange elever med spesielle behov og bidrar til å fremme et godt psykososialt klassemiljø. Dette vil i sin tur kunne bedre klassens kollektive evne til å inkludere alle elever, også elever med spesielle behov. Lærere peker også på behov for mer kunnskap om elevenes utfordringer, hvordan opplæringen kan tilpasses og høyere voksentetthet. Dette er faktorer som påvirker mulighetene for tilpasning og inkludering i klassen.

Prosjektgruppa har bestått av Ellen Katrine Munkhaugen (RKT), Hilde Randgaard fra Voksne for barn, Siw Askheim og Christine Schanning fra Statped.

Fakta om Zippys venner

  • Universelt helsefremmende livsmestringsprogram for 1.- 4. klassetrinn
  • Programmet gir emosjonell kompetanse og ferdighetsbasert stressmestring
  • Suppleringsmateriell for elever med spesielle behov
  • Programmet bidrar til et støttende og inkluderende klassemiljø
  • Brukes på om lag 700 skoler i Norge
  • Voksne for barn har ansvar for implementering, spredning og utvikling av Zippys venner i Norge
  • Prosjektrapporten kan lastes ned fra www.vfb.no

 

Side 18 av 19

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!