Ulike stemmediagnoser

EILO (Exercised induced laryngeal obstruction) VCD (Vocal cord dysfunction)

Hva er EILO og VCD

EILO (exercised induced laryngeal obstruction) og VCD (vocal cord dysfunction) 
er pustevansker som gir problemer med å puste inn. Andre begrep for tilsvarende pustevansker er ILO (induced laryngeal obstruction) og PVFM (paradoxical vocal fold movement). 

EILO kan oppstå på to nivåer i strupen, enten ved at det blir en sammendragning av området ovenfor stemmebåndene (aryepiglottiske folder og strupelokk), og/eller på stemmebåndsnivå ved at stemmebåndene lukker seg i stedet for å åpne seg ved innpust. Den siste tilstanden defineres oftest som VCD.

EILO og VCD blir ofte feildiagnostisert som astma, men astmamedisiner har liten eller ingen effekt. EILO og VCD kan oppstå hos begge kjønn i alle aldre, men forekomsten er størst blant kvinner i 12-20 års alderen. 

Symptomer

Symptomer på EILO og VCD kan være at:
  • det snører seg i halsen
  • det blir tungt å puste inn
  • det kommer hvese- og pipelyder (stridor)
  • man får vondt i brystet
  • man blir stiv, nummen og får vondt i deler av kroppen
  • man blir kvalm eller får hodepine
  • man begynner å hoste
Hos de fleste personer begynner pustevanskene gradvis og varer som regel noen få minutter. Andre kan få akutte anfall, der det kan bli svært vanskelig å trekke inn luft. I disse tilfellene kan personen hyperventilere og eventuelt besvime. 

Slike anfall varer som regel lenge, gjerne i30 minutter til noen timer. Noen få gir ut-trykk for at de kjenner at pusten er anstrengt hele tiden i våken tilstand, og at det er tungt å puste.

Årsaker 

Det er ulike forklaringer på hvorfor disse pustevanskene oppstår og hva som 
opprettholder plagene. EILO og VCD kan være sammensatte vansker der både kropp og følelser spiller sammen. 

Den største forekomsten finner vi blant unge jenter. En forklaring kan være at unge jenter har trangere forhold i de øvre luftveiene etter puberteten, noe som gjør dem mer utsatte. Manglende kroppsbevissthet og at man kommer inn i et uhensiktsmessig pustemønster, kan også føre til at man kommer inn i en «ond sirkel» som må brytes.  

De fleste som får EILO er aktive idrettsutøvere, og vanskene oppstår oftest i forbindelse med fysiske anstrengelser som intervalltrening, konkurranser, hard trening og høy puls. Særlig utsatte grupper er utøvere innen vinter- og ballidretter og svømming. 

Ved fysisk aktivitet har vi behov for å få luft raskt ut og inn av lungene. Stemmebåndene må åpne seg ekstra mye, fordi luften raskt skal passere stemmebåndene på vei inn og ut av lungene. Pustevansken kan bli utløst når en anstrenger seg. Da lukker stemmebåndene og strukturene i strupen seg og hindrer luften å passere. Vanskene øker ofte når aktiviteten øker i intensitet. Andre mulig utløsende faktorer ved an-strengelsesutløst EILO kan være økt muskeltonus i kroppen på grunn av et ubevisst stress på det å skulle prestere bra nok. Værforhold, tette rom, lukt, hoste og reflux, vil også kunne spille inn.
 
Noen personer får EILO og VCD både ved fysisk belastning og ved stress og psykiske påkjenninger, for eksempel ved eksamener og prøver på skolen. En tredje gruppe kan være personer som i varierende grad har VCD-plager i våken til-stand i form av hørbar stridor. Noen kan også få slike pustevansker etter at de har sovnet. 

Rådgiving ogoppfølging

Man kan bli helt bra av disse pustevanskene. Det er individuelt hvor lang tid det kan ta. Dette avhenger av motivasjon for å arbeide med vansken og evnen til å bli mer bevisst egen kropp og hva som virker inn på den, som for eksempel ulike 
stressfaktorer. 

Fokus for behandlingen er å få mer kunnskap om EILO og VCD og økt bevissthet om samspillet mellom kropp, pust og følelser. Vi legger også vekt på å trene inn nyttige puste- og avspenningsteknikker, for eksempel inspiratorisk pustetrening (IMT) der man jobber med en dypere forankring av pusten mens man har motstand på innpusten (puste inn gjennom et sugerør, gjennom sammenpressede lepper, osv.).

I møte med en person som har EILO og VCD bør man forsøke å roe ned situasjonen. Denne gruppen trenger å bli møtt med forståelse av foreldre, lærere og trenere. For-holdene bør legges til rette, for eksempel i kroppsøvingstimene og på trening. EILO og VCD plagene vil som regel avta når man roer ned den fysiske aktiviteten og oftest øke på dersom man fortsetter å presse seg.

Side 5 av 18