Tiltak ved stemmevanskar

Stemmevanskar har ulike årsakar og artar seg ulikt. Difor varierer tiltaka som skal betre vanskane. Nokre tiltak kan vi gjennomføre sjølv, medan andre krev oppfølging frå fagpersonar.