Til hovedinnhold

Personvernerklæring

Lån av skolelydbøker og personvern

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for behandling av personopplysninger om våre lånere er:

Statped
Postboks 113
3081 HOLMESTRAND
Org. nr. 998 554 640

Om du har spørsmål eller ønsker knyttet til vår behandling av personopplysninger, ta kontakt med skolelydbok@statped.no

Om Skolelydbok

Skolelydbok er en utlånsordning for lydbøker som er strukturert slik at skolene fungerer som administratorer for elevene. Skolene vurderer hvilke elever som er låneberettiget etter Statpeds regler. Det skal ikke sendes inn dokumentasjon, hvis ikke dette blir forespurt ved stikkprøvekontroll. Ved innmelding av elevene, legger skolene inn opplysninger om elever og elevenes foresatte. Skolene er selv ansvarlige for at opplysningene som legges inn er korrekte.

Hvilke personopplysninger lagrer vi?

Vi vil kun behandle personopplysninger som er nødvendig for å administrere elevenes og lærernes forhold til oss som lånere av lydbøker.

Konkret innebærer det at vi behandler opplysninger som navn, adresse, fødselsdato, e-post, telefonnummer og annen kontaktinfo, lånernummer, PIN-kode og tidspunktet for innmelding hos Statped Skolelydbok. For lånere under 15 år innhenter vi i tillegg e-post og telefonnummer til foreldre/foresatte. Vi registrerer også eventuelle opplysninger om hvilken skole eleven er knyttet til. Ved innmelding av elev, må det bekreftes at eleven har en funksjonsnedsettelsene som gir lesevanske. Dette for å være sikre på at eleven er låneberettiget.

Opplysningene vi på denne måten samler inn om funksjonsnedsettelse og eventuell dokumentasjon, vil bli oppbevart så lenge eleven er låner hos oss. Dette betyr at Statped behandler såkalte «særlige kategorier» (også kalt sensitive) personopplysninger om lånerne.

Statped kan også oppbevare lånernes lånehistorikk, som er en oversikt over hvilke titler som er lånt og utlånsdato. Er det ønskelig å slette lånehistorikken, kan dette gjøres i «Min side».

Hva brukes opplysningene til?

Personopplysningene brukes for at vi skal kunne låne ut lydbøker til elever og lærere.

Opplysningene som er av sensitiv art, behandles for at Statped skal kunne dokumentere at bare personer med funksjonsnedsettelse som gir vansker med å lese trykt tekst, får tilgang til vårt tilbud. Dette er nødvendig for å sikre at vår virksomhet er i samsvar med åndsverkloven og ikke krenker noens opphavsrett. (Jf. åndsverkloven av 2018, §§ 55 og 56)

Rettslig grunnlag

Statped vil ikke behandle personopplysninger med mindre vi har grunnlag for dette i loven. Behandlingen vil ha rettslig grunnlag i personvernforordningens art. 6 nr. 1 b) der denne er nødvendig for å oppfylle avtaleforpliktelser overfor lånerne, eller for å gjennomføre tiltak på lånernes anmodning før slike avtaler inngås. Behandlingen vil også ha rettslig grunnlag i personvernforordningens art. 6 nr. 1 f) (interesseavveining). De interessene som forfølges av Statped fremgår av formålsangivelsen under punkt 4 ovenfor.

Vi vil i noen tilfeller kunne innhente samtykke til behandlingen av personopplysninger, og vil i så fall ha grunnlag for behandlingen i personvernforordningens art. 6 nr. 1 a), jf art. 9 nr. 2 a). Innsamling og oppbevaring av opplysninger om medlemmenes funksjonsnedsettelse gjøres også for å forsvare Statped mot eventuelle rettskrav i forbindelse med den opphavsrettslige siden av vår virksomhet, og har således grunnlag i personvernforordningens art. 9 nr. 2 d). Vår behandling av personopplysninger har også et lovgrunnlag i åndsverkloven av 2018, §§ 55 og 56, og dermed i personopplysningsloven § 7, jf personvernforordningens art. 9 nr. 2 d).

Hvem får tilgang til opplysningene?

Statped har begrenset tilgangen til personopplysningene om våre lånere til de ansatte som har behov for disse opplysningene for å kunne yte tjenester og tilbud til lånerne. Statped kan også i særskilte tilfeller der driften av vår virksomhet gjør det nødvendig, dele disse opplysningene med våre databehandlere og leverandører, herunder f.eks. leverandører av lagringstjenester for våre data, samt våre rådgivere, konsulenter, advokater og revisorer. Opplysningene kan også deles med politi og andre myndigheter dersom vi skulle få pålegg om dette.

Samarbeid om utlånsløsningen

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB), er i liket med Statped et statlig organ som blant annet tilbyr utlån og distribusjon av lydbøker til personer med behov for tilrettelagt litteratur. Statped og NLB har inngått et samarbeid knyttet til utlån av skolelydbøker, og samarbeider i den forbindelse om behandling av de personopplysninger som er nødvendig, for å tilby utlåns- og distribusjonstjenestene. Det foreligger en avtale mellom partene om et felles behandlingsansvar av personopplysninger. (Jf.«Ordning med felles behandlingsansvar ved samordnet utlåns- og distribusjonsløsning /Statped og NLB»)
Samarbeidsordningen er utformet for å etterleve kravene til felles behandlingsansvar i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning 2016/679, artikkel 26 (GDPR).

Overføring til utlandet og bruk av databehandlere

Statped vil ikke overføre personopplysninger om våre medlemmer til land utenfor EU/EØS.
Enhver bruk av databehandlere og overføring av personopplysninger til utlandet vil skje i samsvar med gjeldende lovkrav og våre retningslinjer. En oversikt over Statpeds bruk av databehandlere til enhver tid kan gis på forespørsel.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene?

Vi oppbevarer personopplysninger om våre lånere så lenge låneforholdet varer.

Lånernes rettigheter

Personopplysningslovgivningen gir deg som medlem rett til å kunne kreve innsyn i hvilke opplysninger Statped behandler om deg, og på visse vilkår kunne kreve bl.a. sletting eller korrigering av slike opplysninger. Dersom du er uenig i vår behandling av personopplysninger om deg, kan du også klage til Datatilsynet.

Se NLBs personvernerklæring (nlb.no)for mer informasjon.

Side 7 av 14