Til hovedinnhold

Personvernerklæring

Søknad om individtjenester og personvern

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner kan søke Statped om individtjenester. Det samme gjelder helseforetak som ikke har egen avtale med Statped om enkelte brukergrupper.

Formålet med individbaserte tjenester er gjensidig forpliktende samarbeid som følge av søknad til Statped.

For å fylle formålet behøver Statped at pedagogisk-psykologisk tjeneste og helseforetak registrerer personopplysninger i Statpeds søknadsskjema som blir sendt til oss som digital post eller som brev i ordinær post, og at vi får tilgang til eksisterende dokumentasjon som er relevant for saken, og som også inneholder personopplysninger.

All mottatt dokumentasjon registrerer vi i Statpeds etatsinterne fagsystem (Fabris), der etaten selv står for utvikling og support. Alle data i fagsystemet som er knyttet til individbaserte tjenester, ivaretas på en såkalt sikker sone, noe som blant annet innebærer at de er sikret bak en brannmur uten kopling til Internett. Fagsystemet er integrert med Statpeds arkivsystem.

Statped registrerer ikke personsensitive data der en person har skjult identitet. Vi får heller ikke tilgang til strengt fortrolige adresser.

Kun saksbehandler, linjeledere, arkivarer og Statpeds IKT-ansvarlige for fagsystemet har tilgang til registrerte data.

All korrespondanse som inneholder personsensitive opplysninger i tilknytning til en individbasert tjeneste, går via digital post, brev i ordinær post eller telefon.

Alle opplysninger i en sak som er et resultat av en individbasert tjeneste, loggføres i fagsystemet.

Når en individbasert tjeneste er avsluttet, blir saken avsluttet i fagsystemet, men alle data blir arkivert i tråd med arkivlova (lovdata.no).

Statped kan bruke data i fagsystemet som grunnlag for statistikk, rapportering til overordnede myndigheter eller i samarbeid om forskning og utvikling (FoU-arbeid).

Brukere og foreldre som har mottatt en individbasert tjeneste, kan kontakte Statped for å reservere seg mot å delta i bruker- og spørreundersøkelser i regi av Statped, kartlegginger og FoU-arbeid. Dette registrerer vi i fagsystemet.

Side 9 av 14