Til hovedinnhold

10 tips for deg som jobber med barn med CVI

Barn og unge med CVI kan ha begrenset erfaring med den tilfeldige læringen som seende barn har tilgang til. Deres synsfunksjon og eventuelle motoriske vansker hindrer dem i å kjenne til de naturlige mulighetene som er tilgjengelig for utforsking og læring. Barn bør få mulighet til å lære på en måte som er tilpasset deres utviklingsstadium, og ikke nødvendigvis det som er passende for deres alder.

Barnet trenger fysiske og sosiale omgivelser som støtter og oppmuntrer deres læringsstil. Vi må lage omgivelser som maksimerer mulighetene til å bruke ulike gjenstander, og samhandle med personer og jevngamle så selvstendig som mulig for å gi dem muligheten til å lære gjennom egne erfaringer.

Lek og utforsking bør utvikles gjennom å bli eksponert for et bredt spekter av aktiviteter, gjenstander og erfaringer som er motiverende og givende, og bruke auditive, taktile og visuelle responser. De bør få umiddelbar tilbakemelding for

Å legge til rette for utforsking av det kjente, og av nye erfaringer. Hvis læringsomgivelsene mangler stimulering og motivasjon, er det mulig at barnet ikke blir interessert i visuelle aktiviteter, noe som vil begrense mulighetene for læring og utforsking videre.

Her har du ti tips for ditt arbeid med barn med CVI

#1: Forstå barnet

 • Bli kjent med barnet
 • Se hele barnet, ikke kun hvordan det bruker synet sitt
 • Få informasjon om barnet fra foreldrene og andre nærpersoner
 • Observer barnet i ulike situasjoner
 • Snakk med andre fagpersoner som kjenner barnet

#2: Observer for å kunne sette i gang med passende tiltak

 • Øyebevegelser
 • Hodekontroll og -bevegelser
 • Motorikk (f.eks. gripe etter gjenstand, holde en gjenstand, om barnet kan rulle og sitte, osv.)

#3: Kjenn til barnets kommunikasjon

 • Hva barnet liker og ikke liker
 • Kjente gjenstander eller likte aktiviteter
 • Foretrukne tilnærming
 • Foretrukne omgivelser
 • Foretrukne lyssetting
 • Foretrukne tid på dagen
 • Foretrukne sansetilnærming (f.eks., visuell, auditiv eller taktil, og hvordan brukes det?)

#4: Tilnærming

 • Nærm deg vanligvis barnet forfra, og bruk navnet på barnet
 • Si hvem du er og bruk noe som identifiserer deg for styrke din tilstedeværelse. For eksempel en ring du alltid bruker, eller et kjennetegn på klærne dine, som en brosje eller button som du alltid bruker når du er sammen med barnet
 • Vær i barnets høyde for å få kontakt med det, og oppmuntre til blikkontakt og visuell utforsking av ansiktet ditt, hvis barnet kan det
 • Vær rolig, og ikke stress barnet
 • Berolige barnet gjennom dine handlinger og stemmeleie
 • Tenk gjennom hvor mye informasjon som gis på en gang, og gi barnet tid til å gi respons

#5: Start med det grunnleggende

 • Etabler et grunnlag for kommunikasjon og tillit
 • Bruk tid på å forstå barnet og dets grunnleggende ferdigheter
 • Led utviklingen sakte framover i små, strukturerte utviklingssteg for å oppnå progresjon
 • Utvid gradvis – gi utfordringer

#6: Start med det barnet foretrekker å se på

 • Bruk en kjent gjenstand eller leke for første utforsking
 • Endre og bytt gradvis ut gjenstanden eller leken med noe nytt

Husk: Barn med CVI vil ofte først ikke ønske å se på gjenstanden eller leken før situasjonen blir mer kjent og de kan mestre det nye. Gi tid slik at barnet blir kjent og trygt med det nye.

#7: Synsstimulering

 • En av de største utfordringene er å gjøre barnet interessert i å bruke synet sitt. De forstår ofte ikke den visuelle informasjonen de får. Det er lettere å «blokke ut» visuelle bilder enn å motta forvirrende informasjon
 • Synsstimulering er en viktig strategi for at barnet skal bruke synet sitt mer
 • Vær bevisst på formålet med synsstimuleringen. Tenk gjennom hvordan synsstimuleringen skal foregå, og hvorfor. Evaluer med jevne mellomrom – gir stimuleringen effekt, eller skal noe endres?
 • Vurder alltid hva som gjør gjenstanden lettere å se: størrelse, farge, avstand, kontrast, om den er kjent og presentert i en foretrukket del av
 • synsfeltet

#8: Auditiv støtte

 • Vurder nøye hvilken rolle den auditive støtten skal ha for å hjelpe barnet i å delta i en aktivitet
 • Noen barn må ha det helt stille for at det skal kunne bruke synet
 • Omgivelser uten forstyrrelser kan være hensiktsmessig ved arbeid 1:1 for at barnet skal kunne være fokusert og for å redusere at barnet blir utmattet

#9: Sensorisk overbelastning

 • For mye visuelle, taktile og auditive stimuli samtidig kan forårsake sensorisk overbelastning, som kan bidra til at barnet «skrur av» sansene, og lukker seg inn i sin egen verden
 • Planlegg nøye hvilke sensoriske aktiviteter som kreves av barnet (f.eks. å enten se, høre eller ta på)
 • Legg opp til korte aktiviteter med samme struktur og rutine hver gang, ved bruk av samme type språk og det samme utstyret (repetisjon)
 • Legg til rette for hvileperioder for at barnet skal kunne få igjen energi for å fortsette å få informasjon gjennom bruk av synet

#10: Gjentakelser og rutiner for å støtte forståelsen

 • Bruk det samme språket, beskrivelser og utstyr for støtte til en opplevelse (det er mange måter å si det samme på, men et barn med CVI kjenner det kanskje ikke igjen, og kan oppfatte hver beskrivelse ulikt)
 • Gi gode opplevelser som er stimulerende og gøy, og gjenta disse opplevelsene mange ganger på samme måte. Rutiner gir barnet mulighet til å utvikle forventning om at noe skal skje, til å kunne be om at noe spesifikt skal skje og få assosiasjoner for å få en forståelse av verden.

Noen avsluttende, viktige tips

Barnet må ofte utnytte konsentrasjonen i større grad enn vanlig for å kunne delta og få tilgang på informasjon. Dette krever igjen mye energi

Konsentrasjon kan kun opprettholdes i korte øyeblikk om gangen og kan føre til barn banet blir sliten både visuelt, fysisk og mentalt

Legg merke til når barnet konsentrerer seg om for eksempel å holde hodet. Det kan være at det da er vanskelig å se på noe samtidig. Jo mer energi som blir brukt på å kontrollere kroppen, jo mindre kan bli brukt på å bruke synet

Barnet kan kanskje ikke gjøre to ting om gangen, siden det å konsentrere seg om en ting kan føre til at det bruker mye energi på oppgaven. Dette kan føre til at det er lite eller ingenting igjen for andre ting, som å se eller høre

Det å ha vansker med å få informasjon fra omgivelsene kan føre til forvirring og et hinder for læringsprosessen – det er derfor viktig å ta nøye gjennomtenkte avgjørelser og planlegge visuelle, taktile og auditive aktiviteter godt

Selv om det ser ut til at barnet har en god visuell reaksjon, trenger ikke det bety at det som har blitt sett er forstått