Til hovedinnhold

Kva er synsnedsetjingar?

Svaksyntheit

Svaksyntheit blir beskrive på grunnlag av redusert visus (skarpsyn) eller redusert synsfelt. Det blir ikkje rekna som svaksyntheit dersom synet kan korrigerast med briller eller kontaktlinser. Det finst mange gradar av svaksyntheit og fleire årsaker til synsnedsetjinga.

For at det skal definerast som svaksyntheit, må visus vere lågare enn 0,33 eller synsfeltet 10 grader eller mindre. Det kan vere fleire delfunksjonar enn visus og synsfelt som gir nedsett synsfunksjon. Mange kan ha store augemotoriske vanskar, som til dømes skjeling eller ufrivillige augerørsler. Andre delfunksjonar som blir påverka, kan vere

  • nedsett kontrastsyn
  • redusert fargesyn
  • redusert mørkesyn
  • lysømfintlegheit

Funksjonsevna og synsfunksjonen til den enkelte er i stor grad avhengig av om omgivnadene er tilrettelagde på ein måte som gjer likestilt aktivitet og deltaking for alle mogleg. Det er derfor viktig å ta omsyn til den totale synsfunksjonen for å kunne setje inn formålstenlege tiltak og gi godt tilpassa opplæring.

Lær meir om dei ulike delfunksjonane som kan gi svaksynthet: Syn og synsfunksjon i pedagogisk samanheng.

Side 5 av 9