Til hovedinnhold

Korleis oppdage og kartlegge synsnedsetjingar

Oppdage synsnedsetjingar

Synet blir rutinemessig sjekka hos alle barn rett etter fødselen, ved seks vekers alder og på fireårskontroll på helsestasjonen. Etter fireårskontrollen blir det ikkje gjort lenger rutinemessige undersøkingar.

Viss føresette eller andre nærpersoner likevel er bekymra for synsfunksjonen til barnet, bør det gjerast vidare undersøkingar av synet hos ein optikar eller ein augelege. Det same gjeld ved mistanke om synsnedsetjing saman med andre vanskar, og hos barn med lese- og/eller skrivevanskar.

Dersom det ikkje er noko gale med synet, kan vansken skuldast ein hjernerelatert synsvanske (CVI).

Det finst ulike aldersspesifikke kjenneteikn som bør føre til ein grundigare augemedisinsk undersøking. Ver merksam på at nokre av kjenneteikna som gjeld for yngre barn også kan gjelde for dei som er eldre.

Side 2 av 8