Til hovedinnhold

Korleis oppdage og kartlegge synsnedsetjingar

Observasjon av aktivitetar

I tillegg til dei aldersspesifikke kjenneteikna, kan det vere formålstenleg å observere barnet i aktivitetar som stiller ulike krav til synssansen.

I grovmotoriske aktivitetar kan det til dømes observerast om barnet

 • meistrar grovmotoriske aktivitetar som forventa ut frå alder
 • er klumsete, snublar, fell eller kjem borti ting
 • har dårleg balanse, som vanskar med å hinke, stå på eitt bein eller gå i ulendt terreng, trappar
 • viser uvisse i å orientere seg og ta seg fram
 • kan ta imot ein ball utan vanskar
 • opplevast å ha oversikt, til dømes sjå kven som er på lag

I finmotoriske aktivitetar kan det til dømes observerast om barnet

 • meistrar finmotoriske aktivitetar som forventa ut frå alder
 • strevar med å teikne eller skrive
 • har unormal hodestilling ved nærarbeid
 • blir unormalt sliten ved nærarbeid over tid

Ved lesing kan det observerast om barnet

 • blir unormalt sliten
 • har unormal leseavstand
 • får betre leseferdigheiter når skrift og linjeavstand blir større
 • får betre leseferdigheiter når avstanden mellom ord og bokstavar blir auka
 • opplever dobbeltsyn eller uklart syn etter å ha lese ei stund
 • leser med fingerstøtte over tid
 • hopper over eller les om igjen ord eller linjer
 • memorerer teksten eller gjettar seg til ord

Det kan også observerast om barnet

 • finn objekt som er plasserte på mønstra underlag
 • finn objekt og detaljar i komplekse bilete

Side 5 av 8