Til hovedinnhold

Korleis oppdage og kartlegge synsnedsetjingar

Synspedagogisk kartlegging

I tillegg til undersøkingar utført av optikar eller augelege, kan Statped gjere ei synspedagogisk kartlegging. Kartlegginga tek utgangspunkt i augemedisinske opplysningar og byggjer på ei behovsskildring frå PPT og samtaler med personen sjølv og/eller nærpersoner. Formålet er å få ei god skildring av synsfunksjonen for å kunne leggje til rette for ein best mogleg læringssituasjon.

Kartlegginga skal avdekkje om det er behov for

 • hjelpemiddel eller læremiddel
 • opplæring i synskompenserande ferdigheiter
 • fysisk tilrettelegging av omgivnadene

Under kartlegginga blir formelle testar, uformelle og dynamiske kartleggingsverktøy og praktiske øvingar nytta. Dette er for å undersøkje kva personen ser, og korleis synet blir brukt i ulike aktivitetar. Det kan til dømes vere evna til å

 • sjå små detaljar
 • oppfatte fargar og fargekontrastar
 • oppfatte svart-kvitt-kontrastar (til dømes nyansar i grått)
 • bruke informasjon frå synsfeltet
 • tolke synsinntrykk under leik og i orientering
 • lese og skrive
 • bruke synet i leik med ball og ulike spel
 • bruke synet i sosialt samspel og kommunikasjon
 • utnytte synet i kjende og fremja omgivnader

Side 7 av 8