Til hovedinnhold

Hvordan tilrettelegge ved synsnedsettelser

Organisering og planlegging

Som en hovedregel skal eleven ha opplæringen i klasserommet. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å bruke grupperom sammen med medelevene. I andre sammenhenger kan eleven ha behov for individuell opplæring. Hvilket arbeidssted som er mest egnet, vil variere og må vurderes av læreren. Det er også viktig å ta hensyn til elevens egne ønsker.

Vær oppmerksom på at hyppige skifter og forflytninger mellom rom eller arbeidsstasjoner kan være krevende. For noen elever med synsnedsettelser kan behovet for stabilitet i organiseringen være større enn behovet for variasjon.

Tolærersystem

Tilrettelegging av undervisningen må planlegges i god tid. Det anbefales at man setter av felles tid for planlegging og samarbeid mellom pedagoger og assistenter. Denne tiden er betydningsfull for at helheten skal fungere. Felles planleggingstid kan bidra til at

  • klasselærer og assistentens roller i undervisningen avklares
  • assistenten vet hva klassen skal arbeide med og rekker å forberede seg
  • man får fordelt ansvar for tilrettelegging av elevens materiell
  • man får tid til å evaluere hva som fungerer og reflektere over hva som kan forbedres

Tenk over følgende:

Det kan være nyttig selv å utføre det klassen skal gjøre uten å bruke synet. Kanskje blir du klar over at noen elementer blir vanskeligere enn du først hadde tenkt. Husk at å gjøre noe du kan fra før, er enklere enn å gjøre noe du aldri har gjort.

Side 10 av 22