Til hovedinnhold

Hvordan tilrettelegge ved synsnedsettelser

Fysisk og auditiv tilrettelegging

Fysisk tilrettelegging

Eleven må kunne bevege seg fritt rundt på skolen og delta i skolehverdagen på lik linje med medelevene. Selv om et nytt bygg er universelt utformet, er det ikke alltid tilstrekkelig tilrettelagt. Dette krever at skolen tilrettelegger det fysiske miljøet slik at elevens sikkerhet og mulighet til selvstendighet blir ivaretatt.

Behovet for fysisk tilrettelegging varierer. Skolen må derfor gjøre en individuell vurdering i samarbeid med eleven, foresatte og andre instanser. Statped kan bidra med rådgivning.

Aktuelle byggtekniske tilrettelegginger:

Andre hensyn skolen må ta i den fysiske tilretteleggingen, er behovet for forutsigbarhet, oversikt og trygghet. Dette kan for eksempel innebære å

  • la møbler og gjenstander ha faste plasser
  • gi beskjed ved endringer i de fysiske omgivelsene
  • holde orden i klasserom og fellesarealer
  • sørge for ryddige og trygge ferdselsruter
  • la dører enten være helt lukket eller helt åpne

Dette kan legge til rette for selvstendighet og at eleven kan bruke mer av sin kognitive kapasitet til sosial og faglig deltakelse.

Auditiv tilrettelegging

Elever med synsnedsettelser bruker lyd aktivt for å skaffe seg informasjon om omgivelser, personer og hendelser. Det er derfor viktig å luke bort støy. Støy er uønsket lyd, og kan medføre at eleven blir unødvendig sliten, eller gjøre det vanskelig å oppfatte å oppfatte hva som blir sagt. Dette kan gå ut over læring og trivsel. Et godt lydmiljø for elever med synsnedsettelser, gir et godt lydmiljø for alle.

Snakk med eleven om hva som oppfattes som støy og hva som oppleves som god bakgrunnslyd. Noen elever kan være ekstra lydsensitive.

Det kan være krevende å tilegne seg informasjon fra flere lydkilder samtidig. Dette er særlig viktig å være klar over når eleven bruker lyd i skolearbeidet, eller når det er behov for synstolking. Synstolking bør derfor skje i naturlige pauser, ikke samtidig som en annen snakker, eller mens eleven lytter til noe i læringsarbeidet.

Det er heller ikke slik at totalt fravær av lyd, er et godt lydmiljø for eleven. Lyd gir nyttig informasjon om at noe skjer, for eksempel skritt over gulvet, noen som skriver, knirkende dører og lignende.

Tips til et godt lydmiljø

Side 2 av 22