Til hovedinnhold

Hvordan tilrettelegge ved synsnedsettelser

Friminutt og SFO/AKS

Noen elever med synsnedsettelser opplever at friminuttene er uoversiktlige, uforutsigbare og slitsomme. Det bør legges til rette for aktiviteter som er mulig å gjennomføre for alle, og som gir mulighet for reell deltakelse i samspill med andre. Aktiviteter i mindre grupper er best.

Vær oppmerksom på at påkledning og forflytning kan ta lenger tid. Legg derfor til rette for at eleven får nok tid til å gjøre seg klar til å gå ut sammen med medelevene. Kanskje har eleven behov for å gå tidligere i garderoben.

Elever som sitter på gulvet og programmerer en Blule-bot på et underlag.

Uavhengig av alder kan eleven trenge støtte av en voksen eller medelever for å kunne delta i lek og aktivitet. Den voksne må finne en fornuftig balanse mellom tilstedeværelse og det å trekke seg unna. Etter hvert som eleven opplever økt trygghet, vil behovet for lærers nærvær reduseres. Les mer om voksenrollen.

Behovet for ledsaging vil variere ut fra elevens synsfunksjon og type aktivitet. En god ledsager er viktig for å kunne skape trygghet, mestring og inkludering. Avklar om eleven ønsker ledsaging av en voksen eller en medelev.

Yngre elever

For yngre elever er det vanlig med voksenstyrte aktiviteter. Språk, koder og regler for aktiviteten må være forståelige. En voksen kan være med i aktiviteten til eleven har forstått reglene.

Den voksne kan sørge for at det gjøres lekeavtaler i forkant av utetiden. Når elevene vet hvilke aktiviteter som planlegges, kan de selv velge hva de vil være med på. Hvis det ikke er gjort avtaler, kan eleven ha behov for hjelp til å finne medelevene.

Eldre elever

For eldre elever kan det kreves andre former for tilrettelegging. Organiserte aktiviteter er sjeldnere, og elevene kan ha et større behov for å være sosiale uten voksne til stede. Dette kan stille høyere krav til både elevens og medelevenes sosiale ferdigheter. Det kan være nyttig for medelevene å kunne grunnleggende teknikker for ledsaging. Det øker muligheten for sosialt samvær.

Side 16 av 22