Til hovedinnhold

Mobilitet

Orientering og selvstendig forflytning

Ved hjelp av synet danner vi oss raskt en oversikt over omgivelsene. Vi gjenkjenner symboler og gjenstander ved å vurdere størrelse, form, farge og plassering, og vi beregner avstand, retning og høyde. For personer som er sterkt svaksynte og blinde kan slik orientering være utfordrende.

Å lære å orientere seg er en sentral del av mobilitetsopplæringen, og innebærer

  • å forstå hvor man er
  • hvordan finne fram til ønsket sted
  • hvordan romlige forhold (relasjoner) endrer seg når man er i bevegelse
  • kunnskap om gjenstanders innbyrdes forhold (objekt-objekt-relasjon)
  • kunnskap om egen posisjon i omgivelsene (subjekt-objekt-relasjon)

Begreper om rom og retning

For å danne seg en oversikt over omgivelsene, må man ha en oppfatning av sin egen plassering i rommet. Det blir derfor viktig å bli kjent med begreper knyttet til egen kropp og begreper for posisjon og relasjon så tidlig som mulig. Det kan for eksempel være det at ryggen er bak og magen foran, at hodet er øverst og føttene nederst. Det er også viktig å lære begreper som høyre og venstre.

Noen barn trenger mer tid til å oppfatte, bearbeide og forstå romlige sammenhenger. De trenger gjerne mer tydelighet og avgrensning, og kanskje ekstra hjelp for å bli interessert og motivert.

Synet er en naturlig motivator til bevegelse. Når eleven ikke ser omgivelsene rundt seg, må eleven bruke andre sanseinntrykk for å bli oppmerksom på det rundt seg. Lyd og fysisk kontakt med omgivelsene blir viktig. Når eleven blir oppmerksom på at det er noe spennende i omgivelsene, vil det kunne øke motivasjonen til å forflytte seg.

Romforståelse utvikler seg også gjennom å utforske romlige forhold og bevege seg i rom. Dette betyr at man må se orientering og forflytning i sammenheng.

Orientering som del av ruteopplæringen

Eleven kan ha behov for å lære ulike mobilitetsruter. Det kan være veien til og fra skolen eller mellom klasserommet og gymsalen. Ved innlæring av mobilitetsruter, anbefales det at eleven forsøker å danne seg et mentalt bilde av de romlige forholdene. Eleven trenger ikke å ha dannet seg en fullstendig romlig oversikt over en rute for å lære å gå den.

Gode strategier for orientering gjør det lettere å finne fram hvis man går feil. Strategiene er også nyttige hvis det er behov for å velge alternative ruter eller ta seg fram på steder der det ikke er gitt ruteopplæring.

Praktisk øvelse i å lage et mentalt bilde med blindfold

Side 13 av 55