Hjernesynshemning

Hjernesynshemning skyldes en skade eller utviklingsforstyrrelse i hjernen. Dette kan gi barnet problemer med å oppfatte, kjenne igjen, bearbeide og tolke informasjon fra synet.

Hjernesynshemning omtales gjerne som «cerebral visual impairment» (CVI).

Diagnoser eller tilstander som kan gi hjernebetingede synsvansker er

 • cerebral parese
 • hydrocephalus
 • hjernetumor
 • hjerneinfarkt
 • hjerneblødning
 • infeksjoner

Variasjoner

Synsvansken varierer fra individ til individ. Graden og arten av vansken er avhengig av type skade, når den oppsto, lokalisering og omfang.

Hos noen er hjernesynshemningen så alvorlig at personen fungerer som sterkt svaksynt eller blind. Andre har spesifikke vansker med å tolke og forstå synsinntrykk.

Kjennetegn

Alvorlig til moderat hjernesynshemning kan ha følgende kjennetegn:

 • usikker blikkontakt
 • variabel synsoppmerksomhet
 • liten eller manglende synsaktivitet
 • at barnet ikke bruker synet, men er mer opptatt av lyder og objekter det kan ta og føle på

Lettere hjernesynshemning kan gi spesifikke vansker med å:

 • gjenkjenne personer
 • kategorisere former og figurer (oppfatte bilder og bokstaver)
 • oppfatte og bearbeide stimuli fra flere sanser samtidig
 • danne seg en riktig oppfatning av bevegelse
 • skille figur fra bakgrunn
 • skille detaljer fra helhet eller omvendt
 • utføre oppgaver som krever samarbeid mellom syn og motorikk (skrive, tegne, legge puslespill)
 • finne fram på ukjente steder og finne foran og bak på klær (orientering og romlige relasjoner)

Vanskelig å oppdage

Personer med hjernesynshemning kan ha normalt fungerende øyne, men likevel redusert synsfunksjon.

Hjernesynshemning kan være vanskelig å oppdage. Undersøkelse hos øyelege avdekker ikke alltid hjernesynshemning. Det er derfor viktig å beskrive godt hvordan vanskene arter seg. Da blir det lettere for legen å vite hva han skal se etter og om han skal henvise til andre hjelpeinstanser.

Hvis CVI forekommer sammen med andre typer funksjonsnedsettelser, kan synsvansken være ekstra vanskelig å oppdage.

Tips til videre lesing