Til hovedinnhold

Syn og universell utforming

Universell utforming er å utforme omgivelsene slik at de kan brukes av alle. For synshemmede har dette stor betydning på områder som kollektivtransport, billettautomater, gatemiljøer, IKT-løsninger og bygninger.

Universell utforming har som mål at flest mulig skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Lover og forskrifter

Det finnes flere lover og forskrifter som omhandler universell utforming. De er viktige for synshemmedes mulighet for deltakelse.

Belysningsforhold og taktile og visuelle oppmerksomhetsfelt, er eksempler fra forskrift til plan- og bygningsloven.

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) gir retningslinjer for hvordan nettsider skal utformes slik at du får tilgang til innholdet selv om du ikke bruker mus eller skjerm.

Også likestillings- og diskrimineringsloven omhandler plikt til universell utforming. Loven har som formål å

  • fremme likestilling og likeverd
  • sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltagelse for alle, uavhengig av funksjonsevne
  • hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
  • bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer, og hundre at nye skapes

Handlingsplan

Det er et politisk mål at Norge skal bli universelt utformet. I januar 2016 lanserte Regjeringen den fjerde handlingsplanen som gjelder for perioden 2015-2019.