Til hovedinnhold

Synstap hos voksne

Voksne utgjør den største gruppen med alvorlig synssvekkelse eller blindhet.

Kompenserende ferdigheter

Voksne som får et alvorlig synstap, må lære seg kompenserende ferdigheter. Dette kan dreie seg om å lese og skrive, orientere seg eller gjøre dagligdagse aktiviteter.

Les mer om opplæring i kompenserende ferdigheter.

Anslagsvis 1–2 prosent av den norske befolkningen har en synshemning. Forekomsten av synsvansker øker betydelig med alderen. Det er 6-8 ganger større risiko for å få en øyesykdom blant eldre over 65 år, enn i befolkningen forøvrig.

En alvorlig synshemning påvirker muligheten for å kunne leve et aktivt og selvstendig liv.

Nødvendig opplæring og tilrettelegging gir den enkelte mulighet til fortsatt å mestre dagligdagse aktiviteter som å lese, lage mat og orientere seg i omgivelsene.

De som får synsvansker under utdanning eller i yrkesaktiv alder, trenger oppfølging for å kunne gjennomføre utdanning eller beholde tilknytningen til arbeidslivet.

Sosial deltakelse

Sterkt nedsatt syn påvirker sosialt samspill. Det blir vanskelig å kjenne igjen mennesker du møter, og det blir vanskelig å få oversikt i sosiale situasjoner. Informasjon til omgivelsene kan bidra til at de rundt:

  • blir trygge på hvordan de skal tilby hjelp, og om det er nødvendig
  • forstår hvordan de best ledsager synshemmede til bestemte aktiviteter eller steder
  • blir trygge på å ta kontakt

I tillegg vil tilrettelegging av det fysiske miljøet gjøre det enklere å ta seg fram i omgivelsene.

Tidlig innsats

Tidlig veiledning og oppfølging av den synshemmede selv og de rundt er avgjørende for å lykkes med rehabilitering og opplæring.