Til hovedinnhold

Synshemning og lek

Barn med synshemning kan ha andre utfordringer i lek enn barn med normalt syn. Her får du informasjon om hva du bør ta hensyn til i lek der barn med synsvansker deltar.

Lekeutvikling foregår i faser for alle barn. De minste barna leker alene eller i samspill med en voksen. Senere leker de ved siden av et eller flere barn, og på slutten av førskolealderen kan to, tre eller flere leke sammen.

Siden barn med synshemning ofte har andre utfordringer i lek enn barn med normalt syn, varer ofte de ulike fasene i lekeutvikling lenger for barn med synshemning.

Ulike typer lekemateriell som er tilgjengelig for barnet er viktig for en god lekeutvikling. Barn som er blinde er ofte opptatt av andre kvaliteter ved leker og stimuleringsmateriell enn seende barn, så som overflate og lyd. De bruker hørselen og følesansen for å gjenkjenne ting.

Når man skal velge ut stimuleringsmateriell og leker er det viktig å tenke på dette. Særlig i de første årene bør nærpersonene stimulere barnet til å ta i bruk sansene sine i lek.

Farger og kontraster

Vanlige leker beregnet på barn i førskolealder har ofte gode farger og kontraster og egner seg derfor også godt til barn med synsnedsettelse. Lekene kan bidra til å stimulere synet og få i gang motorisk aktivitet i samspill, kommunikasjon og lek med andre.

Gode leker og bøker med svart-hvite og andre mønstre kan være fine å bruke til synsstimulering for de minste barna. Dette kan kjøpes i vanlig lekebutikk og bokhandel.

Noen barn som er svaksynte, kan ha behov for at lekene har taktile overflater og lyd i tillegg til klare farger og kontraster.

Ulike former for lek

De ulike formene for lek ordnes ofte i noen hovedgrupper:

 • funksjonslek
 • symbollek
 • rollelek
 • konstruksjonslek
 • regellek

Funksjonslek

Funksjonslek defineres som sansemotorisk lek, og er det første stadiet i lekeutviklingen fra fødsel til cirka halvannet år. Dette er lek der muskler og sanser er aktive.

Barn med normalt syn motiveres og stimuleres til lek og aktivitet av objekter som de ser i de nære omgivelsene. Det er en stor oppgave å stimulere og ta vare på denne nysgjerrigheten.

Funksjonslek for barn som har nedsatt syn

Barn som er sterk svaksynte og blinde får ikke den samme visuelle informasjonen om det som foregår rundt dem som seende barn. De trenger ofte å lære hvordan de kan være aktive og utforske omgivelsene da synet i seg selv ikke motiverer dem til aktivitet.

Utforsking av lekers funksjon

 • Hva er dette?
 • Hvordan kjennes det ut?
 • Har det noe lyd?
 • Hva kan jeg bruke det til?

Mange barn med synshemning ligger rolig og bruker hørselen for å skaffe seg informasjon om hva som forgår rundt dem. Blikkontakten uteblir og vi kan tro at barnet ikke er interessert i samspill med omgivelsene. Barna kan oppleves som passive. Vi må tolke andre signaler fra barnet (lyder og kroppsspråk) som viser at de vil, og om de vil, delta i aktiviteten som voksne eller andre barn inviterer til.

I samspill med barnet må den voksne:

 • lære barnet å ta initiativ
 • lære barnet å være aktiv
 • lære barnet at det finnes noe rundt dem som de kan undersøke/leke med
 • lære barnet å søke etter ting/leker i omgivelsene

Det kan også være en utfordring for barnet å holde på oppmerksomheten og behovet for voksenstøtte er derfor større enn hos barn med normalt syn.

Rim, regler (for eksempel Tommeltott, slikkepott, langemann osv) og sangleker om kroppen, er gode utgangspunkt for samspill og aktivitet. Her kan den voksne forvente at barnet, etter hvert som de gjenkjenner gangen i aktiviteten, kan ta initiativ til neste handling i leken.

Nærpersonene må på dette stadiet legge til rette omgivelsene (fysisk miljø og lekemateriell) slik at barnet blir motivert og har noe å utforske. Eventuelt må den voksne vise med hånd over hånd hva og hvordan barnet kan utforske lekene og det fysiske miljøet.

Eksempler på leker kan være:

 • leker med lyd for å fange oppmerksomheten til barnet
 • leker med taktile overflater
 • leker med gode kontraster til omgivelsene
 • leker med klare farger

Symbollek

Symbollek defineres som lek der barn tilpasser omverdenen til sine behov, og skjer gjerne i alderen halvannet til tre år. De lærer å late som om ting er noe annet enn det er.

Hvis et barn trenger en bil i leken, men ikke har en lekebil for hånden, kan det bruke en kloss i stedet og kalle den for en bil.

Barn bruker symboler i lek, tegning og kommunikasjon med andre. På dette utviklingsstadiet leker ofte barn ved siden av hverandre, dette kalles parallell lek. De ser på hverandre og imiterer det de andre barna gjør, men de leker ikke så mye sammen.

Symbollek for barn som har nedsatt syn

For barn med synshemning kan det være vanskelig å forstå denne formen for lek. Det er vanskelig å forstå dette med å late som om når barnet ikke ser godt nok til å kunne imitere det lekekamerater eller voksne gjør. Barnet har kanskje for få erfaringer eller ikke utviklet nok begreper til å kunne forstå at noe kan være noe annet enn det er.

Voksne, gjerne sammen med et eller et par andre barn, må lære barnet med nedsatt syn denne formen for lek. Barnet må forklares og bli vist hva en gjør når en later som om i leken.

Rollelek

Rollelek er en form for utvidet symbollek, og foregår gjerne i alderen tre til seks år. Denne leken er mer systematisk og foregår oftere sammen med andre barn enn symbolleken.

Grunnlaget for all rollelek er barns opplevelser og erfaringer fra dagliglivet.

Barn med normalt syn ser hele tiden hva foreldrene og andre gjør. Gjennom å imitere dette i rollelek, skaffer de seg erfaringer med konkreter og lærer hvordan ulike aktiviteter kan utføres.

Rollelek for barn som har nedsatt syn

Barn med synshemning kan ikke uten videre imitere, og må ofte tilegne seg erfaringer fra dagliglivet på andre måter enn seende. De må få konkrete erfaringer ved å delta aktivt i den reelle situasjonen, og bli veiledet av noen som kan forklare hva som skjer og hvordan aktiviteten utføres.

Mye kan oppleves helt annerledes enn for et barn med normalt syn. Et eksempel på det kan være å fylle bensin. Hvis barnet ikke ser hva som blir gjort, men bare sitter inne i bilen og hører noen rare lyder når slangen fra bensinpumpen blitt satt inn i hullet på bensintanken og at det durer når bensinen strømmer inn i tanken, kan det være vanskelig å delta i "bensinstasjonslek" etterpå. Derfor bør barnet få bli med ut av bilen og delta i hele prosessen fra å velge type bensin, betale med kort enten i pumpen eller inne på stasjonen, holde i slangen når den blir ført inn i hullet på tanken osv.

Slik bør en bygge opp barnas erfaringer på alle områder litt etter litt. Ta utgangspunkt i det de andre barna på samme sted er opptatt av her og nå, og det vi vet at barn i denne alderen naturlig er opptatt av.

Eksempler på rollelek:

 • butikklek
 • reise med buss/trikk
 • kjøre traktor
 • doktorlek
 • kjøkken/lage mat
 • mor/far osv

Ved tilrettelegging for lek i større grupper må en tenke på at hørselen er en viktig kompenserende sans. Støy kan virke inn på barnets evne til å oppfatte kommunikasjon mellom barna som leker sammen. Det kan også være vanskelig å oppfatte raske skifter i leken.

Tips:

 • Del inn i små lekegrupper, og la en voksen delta som støtte i starten for å gi barnet oversikt over og tolke det som foregår blant de andre barna.
 • Skjerm noe av leken fra resten av gruppa for å unngå støy.
 • Bruk materiell fra det virkelige livet i leken, dette skaper trygghet og gjenkjenning for alle barn. Ved kjøkken- eller lage mat-lek: bruk bestikk med farger i kontrast til tallerkener og kopper osv, bruk kopper og tallerkener med farger som er i kontrast til underlaget.
 • Bruk konkreter med ulike overflater og leker med gode kontraster til omgivelsene.
 • Merk hyller og kasser der lekene plasseres med tape eller taktile symboler.
 • Ved billek: lag veier med tape som er ru og i en kontrastfarge til gulvet.
 • Sørg for at det er godt og riktig lys og gode farger og kontraster i miljøet.

Konstruksjonslek

Konstruksjonslek defineres som en prosess mot et resultat, det vil si å bruke ulike materialer for å lage/konstruere noe.

Eksempler på konstruksjonslek:

 • lage en hytte av planker eller et teppe
 • bygge med duplo eller lego
 • lage togbane eller sandslott

Konstruksjonslek for barn som har nedsatt syn

Konstruksjonslek kan være utfordrende, men er også en fin aktivitet for barn med synshemning. Aktiviteten er avgrenset innenfor et lite område og målet med aktiviteten er ganske klar.

Ett eksempel på konstruksjonslek som barn ofte syntes er moro, og som er spesielt godt egnet for barn med nedsatt syn, er det å lage hus av en stor pappeske. Dette kan gjøres til en aktivitet som går over lang tid.

Å konstruere huset, skjære ut vinduer og dører, henge opp gardiner, male og tapetsere, lage postkasse, alt dette gir verdifulle erfaringer med ulike teknikker og redskaper. I tillegg får barnet opplevelse av hvordan et rom er med vegger og tak som man kan kjenne på og sitte oppå. Begreper får innhold: oppe, inni, rundt hjørnet, bak, foran, sage, drille, måle, åpne og lukke og mye mer. Barnet lærer best ved selv å være aktiv og gjøre konkrete erfaringer.

Som i rollelek er barnas tidligere erfaringer viktige for å kunne delta i denne type lek. Før de skal konstruere sammen med andre barn kan det være lurt å gi barna mange erfaringer med det de skal lage. Det kan være vanskelig å forestille seg og få oversikt over hvordan resultatet skal se ut. Barnet trenger også opplæring med redskapene som skal brukes.

Det er også viktig å tilrettelegge det fysiske miljøet godt. En kan for eksempel:

 • tegne med svart tusj i sporene på togbanen for å få bedre kontrast
 • bruke ensfarget teppe/underlag med kontrast til materialet når en skal bygge noe
 • legge til rette omgivelsene med tilpasset lys og gode farger og kontraster ut fra barnets behov

Regellek

Regelleker er aktiviteter som styres av regler og system, og denne typen leker skjer i alderen seks til tolv år. Mange av regellekene har fast struktur, er oversiktlige og forutsigbare.

Regellek for barn som har nedsatt syn

Ved innføring av regelleker for førskolebarn med synshemning, kan det være lurt at en voksen er sammen med barna og veileder. Det er viktig at alle bruker navn på de som deltar i leken slik at barnet vet hvem sin tur det er til for eksempel å løpe. Det stedet barnet skal løpe til, for eksempel i «hauk og due» eller «haien kommer», må være tydelig merket. En må forsikre seg om at reglene er forstått av alle. Bruk vester med skarpe farger på laget til den som er synshemmet.

Leker med fast struktur som er oversiktlige og forutsigbare, egner seg godt for barn med synsnedsettelse. Enkelte ballspill egner seg mindre godt fordi det kan bli vanskelig å følge tempoet og se hvor ballen er.

Eksempler på regelleker som egner seg:

 • slå på ring
 • lang, lang rekke
 • bro, bro, brille
 • hauk og due
 • haien kommer
 • hoppe tau
 • hoppe strikk
 • stafetter