Til hovedinnhold

Inkludering i skolen

Samarbeid, kompetanse og god planlegging er viktig for å lykkes med å skape et inkluderende læringsmiljø.

La seende elever få lære

Les mer om synshemming og sosial kompetanse.

Inkluderende undervisning

Her er noen tips for å gjøre undervisningen inkluderende.

 • Les høyt det du skriver på tavla.
 • Unngå ord som «her» og «der» når du forklarer og underviser.
 • Gi eleven med synsvansker de samme ansvarsoppgavene som medelevene.
 • Ikke gi flere ansvarsoppgaver. Eksempelvis det å tilpasse tekster til egnet leseformat.
 • Legg vekt på gode leseferdigheter. Å mestre lesing godt gir bedre inkludering.
 • Alt skriftlig materiale skal finnes i punktskrift, hvis eleven bruker det.
 • La også seende elever bruke taktilt materiell av og til.
 • Ha individuell undervisning innenfor rammen av aktiviteter i klasserommet.

Fysisk tilgjengelighet

Eleven som er synshemmet, må ha tilgang til alle arenaer der elevene oppholder seg. Les om fysisk tilrettelegging for synshemmede elever.

Han må også lære å ta seg fram til disse områdene, gjennom mobilitetsopplæring. Fysisk tilgjengelighet innebærer også at læremidler er lett tilgjengelige for eleven.

Fast klasserom og få spesialrom

Elever med synsvansker får en enklere skoledag når de slipper å bytte klasserom. Begrens bruken av spesialrom.

Med fast klasserom bruker eleven i større grad hjelpemidler fordi han slipper å flytte på dem. Eleven får også mer tid til å være sammen med andre når han ikke må bruke friminuttet til å flytte hjelpemidler.

Delta på full tid i klassen

Elever med synsvansker trives bedre både faglig og sosialt når de deltar på fulltid i klassen. Les mer om dette i studien En av flokken.

Undervisning i smågrupper

Noen elever med synshemming har god nytte av å få undervisning i smågrupper med seende medelever.

Undervisning i smågrupper kan være nyttig ved enkelte tema i ordinære skolefag, men også i tema som mobilitet.

Det samme gjelder for undervisningstema relatert til sosiale ferdigheter, dagliglivets aktiviteter (ADL) og andre ferdighetesområder som seende elever i stor grad lærer ved å se på hverandre.

Hold litt avstand

En lærer som er tett på eleven i timer og friminutt, kan bli til hinder for at medelever tar kontakt. Å være inkludert i skolen bidrar til at eleven med synsvansker i større grad møter medelever på fritida og deltar i et ordinært fritidstilbud.

Friminutt

I friminuttene foregår det et mangfold av aktiviteter som skifter med årstid og alder. Elever med synshemming kan trenge støtte av en voksen for å få oversikt og bli en del av leken.

I de første skoleårene er det fint at elevene avtaler hva de skal gjøre i friminuttet og eventuelt hvem de skal være sammen med før de går ut fra klasserommet.

Her er noen tips til friminuttene:

 • Organiserte aktiviteter øker muligheten til å delta.
 • Lek i mindre grupper er enklere enn lek med mange.
 • Eleven må vite hvor medelevene er og kunne ta seg fram til disse områdene.
 • Eleven må få lære seg aktiviteter som er attraktive. Sjakk og andre spill, musikkinstrumenter eller musikkanlegg kan være attraktive aktiviteter.
 • Språk, koder og regler må være forståelige. En voksen kan delta i leken inntil eleven har forstått reglene.
 • Ustrukturerte aktiviteter og aktiviteter med utydelige regler er vanskelige å delta i.

Møter mellom hjem og skole

Regelmessige møter med ledelse, foreldre/foresatte, pedagogisk personale og etter hvert eleven selv, er viktig for å sikre helhet i opplæringstilbudet.

Samarbeid mellom lærere

Synshemmede barn og unge opplever både bedre læringsutbytte og bedre inkludering når flere lærere i teamet har kompetanse på å undervise elever med synsvansker.

Statped anbefaler å veksle mellom et hovedansvar for klasseundervisningen og å tilrettelegge undervisningen til eleven med synshemming. En slik organisering forutsetter at lærerne har tid til samarbeid.

Forskning om god inkludering

Statped og NTNU Samfunnsforskning har laget en rapport om læringspraksis og metodikk som fungerer godt for barn og unge med synshemming. 

Les forskningsresultatene om god inkludering i skolen.