Til hovedinnhold

Lære punktskrift

Elever som skal lære punktskrift, må forstå hvordan tegnet er bygget opp. De må registrere antall punkter og forstå hvordan punktene er plassert i forhold til hverandre.

Les mer om punktskriftsystemet.

Å avkode bokstavene krever god finmotorikk og god evne til å skille tegnene fra hverandre. De som leser punktskrift, trenger derfor mer tid til å lære bokstavene enn elever som ser. De kommer dermed gjerne senere i gang med å lese ord, og det kan ta lengre tid å forstå det de leser.

Elever som bruker punktskrift, trenger også mer støtte for å få tilstrekkelig lesetrening. De får færre erfaringer med tekst i miljøet rundt seg, og kan derfor ha behov for ekstra motivasjon for å utvikle de grunnleggende ferdighetene å lese og å skrive.

Forberedelser til å lære punktskrift begynner allerede i barnehagen.

Hvor og når

Synshemmede elever starter leseopplæring samtidig som sine medelever og får undervisning sammen med klassen. Statped anbefaler to lærere som har felles ansvar for opplæringen.

Det er en fordel med et eget rom i tilknytning til klasserommet. Dette rommet kan benyttes til individuelt arbeid eller arbeid i mindre grupper.

Les mer om tilrettelegging i skolen.

Eksempler på materiell

Legobrett

Bokstavbrett med punktskrift på legoklosser. Legoklossene står i alfabetisk rekkefølge. Eleven lager ord og setninger med legoklossene. Ved å lime bokstavene i visuell skrift på klossene, kan flere elever samarbeide med eleven som bruker punktskrift.

Cellvattkuler med brett

Brettet har to kolonner med tre hull i hver som passer til cellvattkulene. Hvert hull har et nummer som tilsvarer de seks punktene i punktskriftcella. Eleven jobber med å plassere punktene i cella for hvert enkelt bokstavtegn.

Bokstavkloss

Bokstavkloss er en trekloss med to kolonner med tre hull hver. Eleven plasserer pinner i hullene og former på den måten bokstavtegnet. Klossen er hengslet slik at den kan brettes ut og vise sammenhengen mellom punktskriftcella og punktskrifttastaturet.

Ploppeark

Ploppeark er plastark med små opphøyde plastbobler. Det finnes to typer som kan brukes for å lære bokstavtegnene.

  • Det ene arket viser punktskriftcella og har seks bobler i to kolonner med tre bobler hver.
  • Det andre arket tilsvarer punktene på et punktskrifttastatur med en boble i midten som markerer mellomromstasten, og tre bobler på hver side som tilsvarer skrivetastene. Ved å trykke ned boblene lager eleven bokstavtegnet. Boblene kan trykkes opp igjen slik at arket kan brukes på nytt.

Andre tips

  • Plansje med bokstaver i punktskrift og visuell skrift som kan henges opp i klasserommet.
  • Ordkort som merkes med punktskrift og visuell skrift eller taktil illustrasjon.
  • Leseverk for begynneropplæringen i punktskrift. Dette ivaretar det spesielle ved punktskriftopplæringen. Det kan brukes frittstående, men de fleste elevene vil ha utbytte av å bruke det i kombinasjon med det leseverket klassen bruker.
  • Klassens leseverk som er tilrettelagt i punktskrift.

Det er mulig å søke om punktskriftmaskin fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Statpeds tjenester

Statped gir kurs og veiledning knyttet til punktskriftopplæring. Les mer om Statpeds tjenester innen syn.

Les mer om å lese punktskrift.