Til hovedinnhold

Under prøve og eksamen

Elever med synsvansker trenger tilrettelegging under en prøve eller eksamen.

Assistanse under prøver og eksamener

Elever som er blinde eller sterkt svaksynte trenger gjerne assistanse under prøver og eksamener. Det kan være nødvendig med eget rom, slik at andre elever ikke blir forstyrret.

Den som gir assistanse fungerer som en sekretær for eleven. Ofte er dette en pedagog som kjenner eleven. Elev og sekretær bør øve på samarbeidet gjennom skoleåret.

Hjelpen kan for eksempel bestå i å:

  • Lese oppgaveteksten høyt for eleven. Dette skal ikke gjøres i nasjonale prøver i lesing og engelsk, siden disse måler leseferdigheten til eleven.
  • Beskrive struktur og layout i oppgavene. Slik får eleven oversikt over både helhet og detaljer i oppgavesettet.
  • Beskrive bilder.
  • Slå opp i og bruke tillatte hjelpemidler og tillatt programvare.
  • Skrive inn i utfyllingsoppgaver og andre oppgaver der pc ikke kan brukes.
  • Formatere tekst der eleven ikke selv kan kontrollere resultatet, for eksempel sette inn sidetall eller velge skrifttype.
  • Lese besvarelsen høyt slik at eleven kan korrigere feil.
  • Kontrollere at elevnummer, gruppe/klasse og skole er ført på alle svarark.

Utvidet tid

En elev som er synshemmet kan trenge forlenget tid til selve prøven.

Bruk av presentasjoner

Under muntlig eksamen forventes det ofte at elever viser en presentasjon. Blinde og svaksynte elever kan trenge hjelp til å sette inn bilder, diagrammer og lignende.

Alternativt kan de skrive presentasjonen i et tekstbehandlingsprogram og få hjelp til å overføre teksten til presentasjonsprogrammet. Les mer om å bruke PowerPoint.

Pc med nødvendig programvare

Elever med synsvansker må ha tilgang til nødvendig teknisk utstyr under prøver og eksamener. Som hovedregel bør dette være elevens egen pc, som har nødvendig programvare og tilleggsutstyr installert.

I matematikk

Under prøver og eksamener i matematikk, kan eleven trenge å tegne enkle figurer. Alle hjelpemidler som eleven bruker til vanlig for å fremstille funksjoner og figurer, må være tilgjengelige i prøvesituasjonen.

Mange svaksynte elever kan lage enkle figurer ved hjelp av ruteark med store og tydelige ruter, gjerne med ferdig opptrukne og tydelige akser.

Noen elever trenger hjelp til å tegne figurer og illustrasjoner. Eleven forklarer da hvordan dette skal løses med utsagn som: "Tegn en rett strek fra punkt A til punkt B".

Det er en fordel at den som tegner gjør dette på en måte som eleven selv kan kontrollere. Dette kan gjøres med kraftige linjer for en elev som er svaksynt og med taktile/reliefflinjer for en elev som er blind. Ikke minst er dette viktig hvis tegningen skal brukes videre i oppgaven.