Til hovedinnhold

Hvordan kartlegge stamming og løpsk tale hos flerspråklige?

Hos flerspråklige personer kan man høre ulike typer taleflytbrudd. De kan i noen tilfeller være vanskelige å differensiere. Handler det om flerspråklig utvikling? Kan det være stamming, løpsk tale eller andre forhold?

Å tilegne seg et nytt språk kan føre til f.eks. nøling, omformuleringer og repetisjoner, etc. Det vil derfor være nyttig å hente inn opplysninger som kan belyse situasjonen fra ulike vinkler i kartleggingen. Forskning som vi kan støtte oss til i møte med nevnte problematikk, er begrenset.

Skjemaet har derfor følgende formål:

  • å hjelpe logopeder til en første differensialkartlegging av taleflytbrudd hos flerspråklige personer
  • å bidra til å målrette den videre oppfølgingen og ivareta den det gjelder på en helhetlig måte

Det eksisterer flere kartleggingsverktøy både for flerspråklighet og for stamming og løpsk tale. Verktøyene er imidlertid ikke utarbeidet for flerspråklighet i kombinasjonen med stamming og/eller løpsk tale. Vi viser her til litteraturlisten i dette kartleggingsverktøyet, som inneholder anamnese-, intervju- og selvvurderingsskjemaer. Dette skjemaet er ment som et supplement og forhåpentligvis kan det fungere som et sorteringsverktøy. Vi vil imidlertid anbefale at man, som et grunnlag, gjennomgår et av de følgende skjemaer i forkant:

  • Foreldreintervjuskjemaet Alberta Language and Development Questionnaire – ALDeQ (Paradis et al., 2010) som kan lastes ned på statped.no: pdf
  • "Samtaleguide om barnets morsmål" (Utdanningsdirektoratet, 2016) Selv om samtaleguiden primært er ment for barnehagebarn, inneholder den også relevante spørsmål for eldre barn og ungdommer. Den tar opp forhold ved språkutvikling, språkbruk og kommunikasjon.

Målgruppe
Kartleggingsverktøyet er tenkt for personer med flerspråklig bakgrunn fra barnehagealder til voksen alder der det er mistanke om stamming og løpsk tale.

Kartleggingskjema

Kartleggingsskjema for å bistå logopeder i deres arbeid med flerspråklige barn, unge og voksne som kan ha stamming og/eller løpsk tale. Gå til skjema.