Stamming i skolealder | www.statped.no

Stamming i skolealder

Barn som stammer i skolealder har gjerne stammet en god stund, da stamming som regel oppstår i førskolealder. Stammingens hørbare og synlige del blir mer og mer stabil samtidig som tanker, følelser og holdninger som oppstår og påvirkes av stammingen blir mer fremtredende etter hvert som barnet modnes og blir mer oppmerksom på omgivelsene.

Det er stor forskjell i hvordan stamming oppleves for den enkelte. Det vil derfor være stor variasjon i hva slags type oppfølging barnet har behov for. Felles for de fleste er likevel at mål for logopedisk oppfølging handler i større grad om håndtering av stamming enn å bli kvitt stammingen, slik som i førskolealder. I oppfølgingen er det viktig at miljøet rundt barnet involveres.

Logopedisk oppfølging

Det finnes ulike måter å jobbe med stamming for barn som stammer i skolealder. Det varierer fra enkle tiltak til mer strukturerte og omfattende behandlingsprogrammer. Eksempler på elementer i oppfølgingen kan være å jobbe med økt aksept og kunnskap om stamming, forebygging og håndtering av negative tanker og følelser i forbindelse med stammingen, økt faglig eller sosial deltakelse, eller økt kontroll over talen. Det viktigste er at man i samarbeid med barn, foresatte og logoped blir enige om realistiske mål for oppfølgingen. Ut ifra en helhetlig kartlegging kan man velge en tilnærming som er tilpasset barnet og logopeden har kompetanse på. Du kan lese mer om oppfølging av stamming hos barn i skolealder i denne artikkelen.

Samarbeid med hjemmet

Foresattes deltakelse utgjør en naturlig del av den logopediske oppfølgingen. Det er viktig at logopeden involverer de foresatte fra begynnelsen og legger til rette for et godt samarbeid. Her er det viktig å avklare forventninger og bli enige om mål for oppfølgingen. For mange er vanlig å forvente at målet skal være å slutte å stamme. For skolebarn er det som nevnt stor sannsynlighet for at stammingen vedvarer. Det er derfor viktig å snakke åpent om at økt taleflyt ikke alltid bør være et mål. Det er flere sider og utfordringer ved stammingen som kan være viktigere å fokusere på.

For de foresatte er det viktig å tilegne seg økt kunnskap om stamming og hvordan den arter seg for det enkelte barnet. Videre bør en ha god og aktiv dialog med både logoped og skole.

Samarbeid med skole

I den logopediske oppfølgingen kan barnet har stor nytte av råd og veiledning til skolen. Lærere er viktige samarbeidspartnere på skolen. De kan være gode talemodeller og kan legge til rette for at eleven som stammer får den tiden og oppmerksomheten han trenger for å fortelle det han ønske å si. Tiltak bør avtales i samarbeid med elev og logoped.

Som lærer/pedagog kan du møte en elev som stammer ved å:

  • Skape et aksepterende og trygt klassemiljø
  • Gi eleven tid til å snakke ferdig
  • Ha øyekontakt med og tryggende oppmerksomhet på eleven når du snakker med eleven
  • Være åpen og sette ord på stammingen ved å vise interesse for hvordan eleven selv opplever vansken
  • Være oppmerksom på å redusere eget taletempo og legge inn gode pauser
  • Unngå å gjøre forskjell og stille de samme kravene til en elev som stammer som til de andre elevene

Her kan du laste ned Ressursark for lærere med elever som stammer.

Møte andre som stammer

Barn som stammer kan ha nytte av å møte andre jevnaldrende som befinner seg i lignende situasjon som en selv. Dette gir muligheten til:

  • Å dele erfaringer
  • Å oppleve tilhørighet – man er ikke alene!
  • Å ha et «trygt» sted å snakke om stamming
  • Å lære og motiveres av andres fremgang

Du kan lese mer om logopedisk oppfølging i gruppe i denne artikkelen.

Les mer

Stauri og Sønsterud (2020): Elever som stammer (Utdanningsnytt.no)

Stamming i skolen

Ressurspakke rettet mot lærere, logopeder, samt eleven som stammer og klassen. Du finner blant annet informasjon om tilrettelegging, videoer, avis og maler eleven kan bruke til presentasjon og lage egen "stammebok". 

 

Gå til Stamming i skolen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!